สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

กำเนิดผืนดินจากแม่น้ำและการตั้งถิ่นฐานยุคแรก

room3011

 กำเนิดผืนดินจากแม่น้ำ

          ย้อนกลับไปราว 1,500 ปีที่แล้ว พื้นที่จังหวัดนนทบุรียังเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอ่าวไทยซึ่งมีชายฝั่งอยู่เหนือขึ้นไปถึงแถบจังหวัดลพบุรี เมื่อเวลาผ่านไปพร้อมกับการที่การที่แม่น้ำเจ้าพระยาพัดพาตะกอนมาทับถมในทะเลบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดแผ่นดินงอกออกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นที่ราบลุ่มดินตะกอนแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์ โดยผืนดินที่เกิดขึ้นใหม่นี้มีความลาดเอียงน้อย แม่น้ำจึงไหลเอื่อยไม่มีแรงกัดเซาะพื้นดินมากพอที่จะไหลเป็นทางตรงได้ เส้นทางไหลของแม่น้ำในแถบนี้จึงคดโค้งอ้อมไปมาตามธรรมชาติ

room3014
room3011

การตั้งถิ่นฐานยุคแรก

          ผืนแผ่นดินใหม่อันอุดมสมบูรณ์ของที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยจนเกิดเมืองสำคัญคือกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.1893 โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางคมนาคมหลักเชื่อมสู่ทะเลเพื่อติดต่อกับโลกภายนอกซึ่งทำให้เกิดชุมชนใหญ่น้อยขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำสำคัญสายนี้ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปรากฏหลักฐานของชุมชนยุคแรกอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าที่โค้งอ้อมไปทางตะวันตก (คลองแม่น้ำอ้อม)โดยมีพระปรางค์เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น ตั้งอยู่ที่วัดปรางค์หลวง บ้านบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ สอดคล้องกับตำนานพื้นที่บ้านที่เล่าว่า พระเจ้าอู่ทองทรงนำไพร่พล อพยพหนีโรคระบาดมาอยู่ที่นี่และทรงสร้างวัดปรางค์หลวงขึ้น ก่อนจะเสด็จไปทรงสร้างกรุงศรีอยุธยา โดยผู้คนบางส่วนได้ตั้งรกรากอยู่ ที่นี่สืบมา

Element

Become a Member


Continue