สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการ ผลงานที่ผ่านมา สำนักการศึกษา

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน (MEP : Mini English Program)

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน (MEP : Mini English Program)

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา2560

1.2 เพื่อสร้างนักเรียนให้มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในและนอกห้องเรียน

1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรอบรู้และมีทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล

1.4 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

1.5 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

2. เป้าหมาย

2.1 เชิงคุณภาพ

2.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้

2.1.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

2.2 เชิงปริมาณ

นักเรียน : ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ จำนวน 7 ห้องเรียน

ครูผู้สอน  : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษาหรือครูครูชาวต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดีเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา และครูไทยที่มีความรู้ความสามารถ พูด ฟัง เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และครูในโครงการ Mini English Program จำนวนไม่น้อยกว่า 12 คน

3. เนื้อหา /กิจกรรม

3.1 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปทั้ง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาทั้งสองได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากครูไทยและครูต่างชาติเจ้าของภาษา ยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในโครงการฯ ได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย นักเรียนจะเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในทุกกลุ่มสาระการเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดยกเว้นวิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ วิชาศิลปะ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษานอกจากนี้ โรงเรียนยังคาดหวังให้นักเรียนได้เรียนภาษาอื่น ๆ ในหลักสูตรอีกด้วย

3.2 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยยังคงความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย

3.3 การกำกับติดตามผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ เป็นระยะ ๆ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3.4 การจัดการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถแต่ด้อยโอกาสเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า และยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนการสอน เพื่อเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นหลัก

3.5 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

3.6 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และกลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทยโดยกำหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทยอย่างต่อเนื่องจนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา

3.7 จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียนทั้งคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วจัดทำเป็นรายงานประจำปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

4. วิธีดำเนินการ

4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อสำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

4.2 ประชุมคณะผู้บริหารจากสำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและสนับสนุนการดำเนินโครงการ

4.3 ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการจัดหาครูชาวต่างชาติและการจัดเตรียมหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เอกสาร สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ

4.4 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการภายในปีการศึกษา2559

4.5 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปทั้ง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.6 กำกับติดตามผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ เป็นระยะ ๆ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4.7 พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทยอย่างต่อเนื่องจนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา

4.8 จัดทำเป็นรายงานประจำปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่อง

4.9 มีการจัดทำวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และหาข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมด โดยคาดว่าจะมีแนวทาง ในการดำเนินการการบริหารจัดการ วัดประเมินผลคุณภาพโรงเรียนและนักเรียน ตลอดจนจัดทำมาตรฐานและตัวบ่งชี้

4.10 นำผลการวิจัยมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่อง

Element

Become a Member


Continue