สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 12)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 4 โครงการรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 11)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และกีฬา จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 โครงการ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 10)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักการศึกษา จำนวน 6 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของแขวงท่าทราย จำนวน 2 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการติดตั้งระบบปฏิบัติงานบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 โครงการ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักการช่าง โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ ตามเอกสารแนบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนำ 1 โครงการตามเอกสารแนบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ ตามเอกสารแนบ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักการสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภททั่วไป จำนวน 22 รายการ

ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง จำนวน 2 โครงการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักการศึกษาจำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักการศึกษา จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ของสำนักการช่าง จำนวน 1 โครงการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ของสำนักการศึกษา จำนวน 2 โครงการ ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักการศึกษาจำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักการศึกษา จำนวน 3 โครงการ

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม 1 โครงการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ สำนักการศึกษา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง) สำนักการช่าง

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดทำข้อมูลการทำงานของรถบรรทุกมูลฝอยทั่วไป รถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ รถกวาดดูดฝุ่น และรถสูบสิ่งปฏิกูล (กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างต่อเนื่อง) กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และกีฬา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทการ จำนวน 3 โครงการ 

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ จำนวน 12 เดือน (1ต.ค.62-30ก.ย.63) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างต่อเนื่อง) กองวิชาการและแผนงาน จ้างเหมางานบำรุงรัษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างต่อเนื่อง) ของสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 โครงการ

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ (สำนักการศึกษา)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างต่อเนื่องรายเดิม) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 7 โครงการ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างต่อเนื่องรายเดิม) สำนักการช่าง ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล จำนวน 1 โครงการ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างต่อเนื่องรายเดิม)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 34)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 33)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 32)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 31)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 31)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 30)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 29)

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 20 รายการ (รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E62060009192

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 28)

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 18 รายการ (รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E62060002767)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 27)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 26)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 25)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 24)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 23)

ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักการศึกษา จำนวน 2 โครงการ

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 10 โครงการ (เอกสารแนบ)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 22)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 21)

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 20) จำนวน 1 โครงการ รหัสการเปลี่ยนแปลง M62030006930

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 20)

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 17) รหัสการเปลี่ยนแปลง E62030000573

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมที่ 19)

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมที่ 18)

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมที่ 17)

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีฯ2561 โครงการจัดซื้อครุถัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนเพิ่มเติมที่ 10)

ประกาศเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนเพิ่มเติมที่ 4)

ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 โครงการ

ประกาศยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนเพิ่มเติมที่ 14

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนเพิ่มเติมที่ 1 – 13

จ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) จำนวน 12 คัน เพื่อรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

จ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและแผนงาน,

จ้างเหมาดูแลต้นไม้ ภายในอุทยานมกุฏรมยสราญ และลานพระรูป ร.5 จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 61) สำนักการช่าง,

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62),

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และความสะอาดริมคลองปะปาและชาฮกเกี้ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62),

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด บริเวณเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม จำนวน 12 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62)

จ้างเหมาดูแลดูแลบำรุงสนามฟุตบอลศูนย์เยาวชน เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62)

จ้างเหมาบริการกับบริษํทเอกชนดูแลรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 – 2 และ อาคารแขวงท่าทราย จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) สำนักปลัดเทศบาล

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61-ก.ย. 62)

จ้างเหมายริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 แห่ง

จ้างพนักงานรักษาความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 -ก.ย. 62) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ้างเหมารักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการศูนย์บริการสาธารณสุข 2,4,5 และ 6 จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย.62) สำนักการสาธารณสุข

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมประตูรั้วสแตนเลส โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

จ้างเหมากำจัดมูลฝอยทั่วไป จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ

จ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ

จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอา่ยุ เทศบาลนครนนทบุรี

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมประตูรั้วสแตนเลส โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบัสโดยสาร ดีเซลแบบปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกวาดตะกอนพร้มชุดเกียร์ขับและชุดเฟืองขับหมายเลข 2 (หมายเลขครุภัณฑ์ 110-45-0015) (สำนักการช่าง)

จัดซื้อตู้แบบรางเลื่อน ขนาด 4800x2136X2370 จำนวน 2 ตู้ พร้อมติดตั้ง (กองสารสนเทศภาษี)

จ้างเหมาจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน)

ซื้อวัสดุก่อสสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการจัดทำระบบห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ห้อง server) เทศบาลนครนนทบุรี

ซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 13 รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ

จ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ใช้สำหรับตีเส้นเครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่การแข่งขันเรือยาวพระราชทานฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ เพื่อให้นักกีฬาเรือพายฝึกซ้อม

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 4,6

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (กองทะเบียนและบัตรฯ

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน) จำนวน 1 คัน ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

จ้างรถโดยสารปรับอากาศประเภท 2 ชั้น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

ค่าอาหารเสริม (นม)

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศุนย์การท่องเที่ยวและเรียนรู้ปะวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (ศาลากลางเก่า)

จัดซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ขนาด 55 วัตต์ จำนวน 50 ชุด

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

จ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ราชการ (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ ประจำปี 2561

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ฯ จำนวน 4 โครงการ

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์บริการสาธารณสุข 4 แห่ง ประจำปี 2561 (สธ.)

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญและบริเวณลานพระรูป ร.5

จ้างเหมาดูแลต้นไม้และความสะอาดริมคลองประปาและซาฮกเกี้ยนซุ้มการะเวกริมคลองส่วย

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ

ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 19 รายการ

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางแพรกช่วงถนนนนทบุรี 1 ถึงสถานีสูบน้ำคลองบางแพรกฝั่งตรงข้ามกรมราชทัณฑ์

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดกำแพงถึงซอยเสนาสฤษดิ์เดช

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเจริญเลิศ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฏิถึงถนนเลี่ยงเมือง

โครงการก่อสร้างระบบดับเพลิิงบริเวณสุเหร่าวัดปากน้ำ

โครงการขุดลอกคลองบางสร้อยทองช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองวัดบางสร้อยทอง

โครงการขุดลอกคลองบางธรณีช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองธรณี

โครงการลอกท่อระบายน้ำถนนสามัคคี ช่วงแยกถนนประชาชื่น-คลองลำเสือตาย

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองมะขามโพรง

โครงการเก็บวัสดุ-อุปกรณ์และโรงซ๋อมบำรุงเครื่องจักรกลบริเวณศูนย์นันทนาการเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาชื่นนนท์เลียบคลองส่วย

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนประชานิเวศน์ 3ซอย 37

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยดวงมณี

โครงการก่อสร้างพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยงามวงศ์วาน 12 ถึงซอยงามวงศ์วาน 14

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองเสนา ช่วงสถานีรถไฟฟ้าถึงหมู่บ้านภัทรินเฮ้าท์

โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะซอยย่อยถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี

โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าซอยย่อยถนนพิบูลสงคราม

โครงการปรับปรุงอาคารองค์เทิดพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ซอยประชานิเวศน์ 3)

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 22,24,26 และ 28

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมป้ายหยุดรถประจำทางตามแนวรถไฟฟ้าจังหวัดนนทบุรี

โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนและท่อระบายน้ำถนนสามัคคี (ถนนสามัคคีช่วงถนนประชาชื่นถึงซอยสามัคคี 46)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. คลองบางแพรกช่วงซอยประชาราษฎร์ 8 ถึงซอยประชาราษฎร์ 12

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิงชนิด 6 ล้อ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกลีบบัวไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยกของชนิด 4 ล้อ แบนั่งขับ จำนวน 1 คัน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ปิคอัพติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ พร้อมโครงหลังคาสูง จำนวน 1 คัน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระเช้าติดตั้งไฟฟ้าแบบแขนพับ สำหรับทำงานในที่สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร)

โครงการขุดลอกคลองบางซื่อน้อย ช่วงถนนติวานนท์ถึงนนทบุรี 1

โครงการก่อสร้างสถานนีสูบน้ำคลองอู่ตะเภา (ข้างโรงแรมริชมอนด์)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางเขนบริเวณทางเดินเข้าวัดปากน้ำ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอกกรีตซอยวัดกำแพง (ซอยวัดฝาง)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองศรีเพชรท้ายซอยเรวดี 46 ถึง คลองบางแพรก

โครงการขุดลอกคลองส่วย ช่วงปากคลองบางตลาด ถึงสถานนีสูบน้ำคลองส่วย

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยวัดกำแพง 16 ซอยแยก 4,5,6

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนนทบุรี 15

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองศรีเพชร

โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำ ค.ส.ล. รอบแฟลตพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการปรับปรุงโคมสปอร์ตไลท์เสาไฮแมทริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

โครงการปรับปรุงโครงไฟฟ้าสาธารณะซอยกรุงเทพนนท์ 2 (วัดโพธิ์ทองล่าง)

โครงการต่อเติมหลังอาคารซ่อมบำรุง

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สวนสาธารณะประชานิเวศน์ 4 ซอยสามัคคี 9

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยเติมสุข (ซอยแยกซอยศรีพรสวรรค์)

โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะซอยย่อยถนนประชาราฎร์

โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานลอยและสะพานข้ามแยกภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางขวาง

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. ซอยติวานนท์ 18

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน)

จ้างเหมาดูแลต้นไม้และความสะอาดเกาะกลางถนนพิบูลสงคราม

โครงการลดระดับสะพานข้ามคลองส่วย ถนนประชาชื่น 2

โครงการลอกท่อระบายน้ำประชานิเวศน์ 3 ซอย 25

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอรกรีตซอยนนทบุรี 27 สายเมนถึงซอยนนทบุรี 33 (ซอยวัดตำหนักใต้-วัดชมภูเวก)

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบางแพรกช่วงถนนติวานนท์ถึงกระทรวงสาธารณสุข

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองบางตะนาวศรี ช่วงหลังกระทรวงสาธารณสุข ถึง ถนนพิบูลสงคราม

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ค.ส.ล. ถนนเลียบทางด่วนงามวงศ์วาน

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินลำรางวัดบัวขวัญซอยสามัคคี 51

โครงการจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 – 2 อาคารสำนักงานแขวงท่าทราย (สำนักปลัดเทศบาลฯ)

โครงการจ้างเหมาบริการกับบริษัทเอกชนดูแลรักษา ความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1-2 สำนักงานแขวงท่าทราย (สำนักปลัดเทศบาลฯ)

โครงการจ้างการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกัน ค.ส.ล. คูน้ำสาธารณประโยชน์บริเวณท้ายซอยนนทบุรี 19 (ส่วนเหนือ)

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปรับแต่งพื้นที่และภูมิทัศน์รอบพระเมรุมาศจำลอง บริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บริเวณวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์

จ้างเหมาการจัดพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ

จ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ

จ้างเหมาการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ

จ้างเหมาจัดทำโครงสร้างการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ โครงการงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ

Element

Become a Member


Continue