สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภารกิจหน้าที่สำนักการช่าง

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย

1. งานธุรการ มีหน้าที่

1.1  งานสารบรรณ

1.2  งานรับเรื่องราวขออนุญาตออกใบอนุญาตและคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

1.3  งานรับเรื่องราวขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543

1.4  งานแจ้งการออกใบอนุญาต ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

1.5  งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

1.6  งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์

1.7  งานร่างหนังสือโต้ตอบ จัดทำคำสั่งและประกาศ

1.8  งานควบคุมพัสดุและจัดทำทะเบียน

1.9  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณ

1.10  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ติดต่อ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

1.11  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล

1.12  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

1.13  งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

1.14  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1.15  งานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักการช่าง

1.16  งานสวัสดิการของพนักงาน

1.17  งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

1.18 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

2.2  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย          

2.3  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น  2 ฝ่าย  ดังนี้

1. ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร งานจัดทำผังเมืองและงานควบคุมผังเมือง  แบ่งออกเป็น

1.1 งานควบคุมอาคาร  มีหน้าที่

1.1.1 งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1.1.2 งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต

1.1.3 งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1.1.4 งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

1.1.5 งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

1.1.6 งานรับรองระวังแนวเขตที่ดิน

1.1.7 งานควบคุมแนวเขตถนนและทางสาธารณะ

1.1.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานจัดทำผังเมือง  มีหน้าที่

1.2.1 งานจัดทำผังเมืองรวม

1.2.2 งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

1.2.3 งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

1.2.4 งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง

1.2.5 งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

1.2.6 งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

1.2.7 งานแผนที่ภาษี

1.2.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานควบคุมผังเมือง  มีหน้าที่

1.3.1 งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

1.3.2 งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกทางน้ำ

1.3.3 งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

1.3.4 งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ

1.3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายขออนุญาตอาคาร มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานขออนุญาตอาคาร  ดังนี้

2.1 งานขออนุญาตอาคาร  มีหน้าที่

2.1.1 งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.1.2 งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต

2.1.3 งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543

2.1.4 งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508

2.1.5 งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

2.1.6 งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน

2.1.7 งานจัดทำร่างเทศบัญญัติควบคุมอาคาร

 2.1.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย          

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น  2 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายวิศวกรรมโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรมโยธา 1  และงานวิศวกรรมโยธา 2 ดังนี้

1.1 งานวิศวกรรมโยธา 1  มีหน้าที่

1.1.1 ออกแบบ เขียนแบบรูป คำนวณโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือ ท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.2 งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์       

1.1.3 งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทาง หรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.4 งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.5 งานสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.6 งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรมถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.7 งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.8 งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์  

1.1.9 งานควบคุมทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือ ท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค์

1.1.10 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 1.2 งานวิศวกรรมโยธา 2  มีหน้าที่

1.2.1 ออกแบบ เขียนแบบรูป คำนวณโครงสร้างด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.2 งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.3 งานควบคุมทดสอบวัสดุที่ในงานก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.4 งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คาน เรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.5 งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ  หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.6 งานสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมอาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.7 งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.8 งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำและสิ่งก่อสร้างอื่น

1.2.9 งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม อาคาร ท่าจอดเรือ คานเรือ อู่เรือ ท่าน้ำ หอน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

1.2.10 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายสถาปัตยกรรม หน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม ดังนี้

2.1 งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่

2.1.1 งานออกแบบ เขียนแบบรูปทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

2.1.2 งานวางโครงการจัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

2.1.3 งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

2.1.4 งานควบคุม ทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม

2.1.5 งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

2.1.6 งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม

2.1.7 งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

2.1.8 งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์

2.1.9 งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

2.1.10 งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ

2.1.11 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล

 

ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 7 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางและสะพาน และงานศูนย์เครื่องจักรกล แบ่งออกเป็น

1.1 งานบำรุงรักษาทางและสะพาน  มีหน้าที่

1.1.1 งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาถนนและสะพาน

1.1.2 งานวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง

1.1.3 งานให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน

1.1.4 งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน

1.1.5 งานควบคุมพัสดุ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน

1.1.6 งานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร

1.1.7 งานป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

1.1.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน้าที่

1.2.1 งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

1.2.2 งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล

1.2.3 งานควบคุมพัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

1.2.4 งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2.5 งานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องยนต์สูบน้ำป้องกันน้ำท่วม

1.2.6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานสถานที่ และงานช่างศิลป์ แบ่งออกเป็น

2.1 งานสถานที่ มีหน้าที่

2.1.1 ออกแบบจัดสถานที่ งานประเพณี งานรัฐพิธี งานพระราชพิธี

2.1.2 งานจัดสถานที่บริการประชาชน

2.1.3 งานประมาณการจัดสถานที่

2.1.4 งานควบคุมเก็บรักษาพัสดุ เอกสารของงานสถานที่

2.1.5 งานด้านการก่อสร้าง ซ่อมบำรุงอาคาร ทางเท้าและสิ่งติดตั้งอื่น ๆ

2.1.6 งานประมาณราคาบำรุงรักษาด้านสาธารณูปโภคประการอื่น ๆ

2.1.7 งานจัดสถานที่ตามนโยบายรัฐบาล

2.1.8 งานควบคุมรถยนต์ของงานสถานที่ทุกชนิด

2.1 9 งานให้คำปรึกษาแนะนำ บริการประชาชน

2.1.10 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานช่างศิลป์ มีหน้าที่

2.2.1 งานเขียนป้ายทุกชนิด

2.2.2 งานออกแบบประมาณราคาป้ายทุกชนิด

2.2.3 งานก่อสร้าง ติดตั้งซ่อมบำรุงดูแลป้ายต่าง ๆ ของเทศบาล

2.2.4 งานควบคุมเก็บรักษาพัสดุ เอกสารของงานช่างศิลป์

2.2.5 งานตกแต่ง ออกแบบเกี่ยวกับงานประเพณี งานพิธีการและวันสำคัญต่าง ๆ

2.2.6 งานควบคุมรถยนต์ของงานช่างศิลป์ทุกชนิด

2.2.7 งานให้คำปรึกษาแนะนำ บริการประชาชน

2.2.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานไฟฟ้าสาธารณะ และงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม  แบ่งออกเป็น

3.1 งานไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่

3.1.1 งานติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล

3.1.2 งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล                                                                                  

3.1.3 งานออกแบบติดตั้งไฟประดับ ไฟฟ้างานประเพณีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ และบริการประชาชน

3.1.4 งานออกแบบติดตั้งไฟฟ้าลานกีฬา สวนสาธารณะตามชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล

3.1.5 งานบริการด้านเครื่องสำรองไฟในงานประเพณี งานรัฐพิธีต่าง ๆ และบริการประชาชน

3.1.6 งานสำรวจออกแบบจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

3.1.7 งานสำรวจออกแบบก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

3.1.8 งานตรวจสอบและป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

3.1.9 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีหน้าที่

3.2.1 งานซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

3.2.2 งานตรวจสอบซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน

3.2.3 งานปรับปรุงออกแบบตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

3.2.4 งานปรับปรุงออกแบบตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสวนสาธารณะและสนามกีฬา

3.2.5 งานควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์และการเบิกจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.2.6 งานให้คำปรึกษา แนะนำบริการประชาชน

3.2.7 งานตรวจสอบและป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

3.2.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแบบแผน และก่อสร้าง งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม  และงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แบ่งออกเป็น

4.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

4.1.1 งานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ฯลฯ

 4.1.2 งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป  เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง

4.1.3 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสีย ท่อระบาย น้ำฝน ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้ง

4.1.4 งานทำความสะอาดล้างลอกท่อรางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง

4.1.5 งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพัก บ่อดักไขมันและสถานีสูบน้ำ

 4.1.6 งานตรวจสอบการขออนุญาตเชื่อมท่อน้ำทิ้ง

4.1.7 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

4.2.1 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสียและป้องกันน้ำท่วม

 4.2.2 งานควบคุมการเดินระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย และป้องกันน้ำท่วม

4.2.3 งานตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินสภาพเครื่องจักรกลและอุปกรณ์สถานประกอบการที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

 4.2.4 งานดูแลรักษาความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำ

 4.2.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

4.3.1 งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำตามธรรมชาติแหล่งน้ำต่าง ๆ

4.3.2 งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง

4.3.3 งานวิจัยและประเมินผลการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียให้บริการ ข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผนการศึกษาวิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม 

4.3.4 งานควบคุมการเดินคลอรีนหลังจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียในน้ำเสียจากแหล่งอื่น ๆ

4.3.5 งานควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

4.3.6 การตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการของเอกชน ในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ

4.3.7 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายการระบายน้ำ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานออกแบบและก่อสร้าง และงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม  แบ่งออกเป็น

5.1 งานออกแบบและก่อสร้าง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

5.1.1 งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา จัดทำแบบแปลนรูปแบบรายละเอียดก่อสร้าง และก่อสร้างระบบระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบาย น้ำฝนหรือน้ำทิ้ง กำแพงกันดิน เขื่อนกันน้ำ บ่อสูบน้ำ สถานีสูบน้ำและระบบควบคุมต่าง ๆ

5.1.2 งานวางแผนและและดำเนินการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ

5.1.3 งานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด

5.1.4 งานจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการระบายน้ำที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผนวิเคราะห์เพื่อแก้ไขและพัฒนาระบบระบายน้ำ

5.1.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

5.2.1 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย

5.2.2 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร กำแพงกันดิน สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ท่อระบายน้ำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2.3 งานซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ

5.2.4 งานทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขและพัฒนาระบบระบายน้ำหลัก

5.2.5 วางแผนการบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการระบายน้ำ

5.2.6 จัดทำและรวบรวมข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการระบายน้ำ เช่น ปริมาณการไหลของน้ำในคลอง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันต่อปี เพื่อแก้ไขและพัฒนาระบบระบายน้ำ

5.2.7 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ฝ่ายวิศวกรรมจราจร มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์ และวางแผนจราจร งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร ดังนี้

6.1 งานวิเคราะห์และวางแผนจราจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

6.1.1 งานออกแบบควบคุมทางด้านวิศวกรรมจราจร

6.1.2 งานศึกษาปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์วิจัยวางแผนและจัดทำโครงการเสนอแนะการพัฒนาการขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่

6.1.3 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน

6.1.4 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บสถิติข้อมูลการจราจรและขนส่ง สภาพและลักษณะการจราจรเพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบการจราจร และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด  ในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการพยากรณ์แนวโน้มของการจราจรและการขนส่งในพื้นที่ในอนาคต

6.1.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.2 งานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

6.2.1 งานวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร

6.2.2 งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

6.2.3  งานติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ควบคุมสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ต่าง ๆ                                  

6.2.4 งานก่อสร้างปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารและป้ายหยุดรถประจำทาง

6.2.5 งานซ่อมแซมบำรุงรักษา จัดทำ ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์  ถนน ได้แก่ ป้าย เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ขอบทางและอุปกรณ์ถนนที่เป็นเครื่องเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน

6.2.6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนสวนสาธารณะ

ส่วนสวนสาธารณะ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายสวนสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ

1.1 งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่

1.1.1 งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

1.1.2 งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

1.1.3 งานประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ

1.1.4 งานประดับตกแต่งสถานที่โดยใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

1.1.5 งานบำรุงรักษาสวนสาธารณะและสวนหย่อม

1.1.6 งานสำรวจออกแบบสวนสาธารณะและสวนหย่อม

1.1.7 งานบริการและให้คำปรึกษาประชาชนเกี่ยวกับการเกษตร

1.1.8 งานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตร

1.1.9 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Element

Become a Member


Continue