สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

สรุปผลการเลือกตั้ง

สรุปผลการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี 2557

ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่หมดวาระ วันที่เลื่อนจากตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล 01/04/2555 31/03/2559
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายวรวุฒิ ศรีนนท์ 03/06/2555 30/04/2557
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายวุฒิชัย มะสี 03/06/2555 30/04/2557
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจีน 03/06/2555 07/05/2557
สมาชิกสภาเทศบาล นางสมจิตร ทรงวัชราภรณ์ 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายสรวิทย์ ฤกษ์จิรัฐติกาล 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายส.สุพรรณ พ่วงรอดพันธุ์ 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล พันจ่าอากาศเอกพายัพ บุญคง 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายศิริ มูลพันธ์ 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายมนัส ทรัพย์วิเชียร 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล น.ส.พิมพรรณ ธนเดชากุล 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายไพบูลย์ นนทเบญจวรรณ 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล น.ส.ศศิวิมล ทองโอฬาร 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายวีรวัฒน์ อินทรลักษณ์ 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายสมพงษ์ เทียนเงิน 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นางสุพัฒตรา เมืองสนธิ์ 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายรพีศักดิ์ พัวศิริ 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายอภิวัฒน์ เพชรเรือง 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายพงศ์ชัย เกาะหมาก 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายศิวกร จีนเกษร 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นางสาว จินตนา คงเกิด 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายสมัชญ์ จรเสมอ 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายสุรชาติ กันนิ่ม 03/06/2555 02/06/2559
สมาชิกสภาเทศบาล นายมนตรี ประเทืองสุข 03/06/2555 02/06/2559

Element

Become a Member


Continue