สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลประเภทพิเศษ  มีพื้นที่ในเขตเทศบาลรวม 38.9 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เขตเทศบาลประกอบด้วย  5   ตำบล คือ  ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ  ตำบลบางเขน  ตำบลบางกระสอ  และตำบลท่าทราย

แยกเป็นพื้นที่ ประชากร และจำนวนบ้าน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ตำบล พื้นที่(ตารางกิโลเมตร) จำนวนประชากร (คน) จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม (หลัง)
สวนใหญ่ 2. 50 20,248 15,635 35,883 13,916
ตลาดขวัญ 8.20 21,549 26,427 47,976 31,717
บางเขน 9.00 19,238 23,380 42,618 29,336
บางกระสอ 11.20 25,858 31,254 57,112 46,808
ท่าทราย 8.00 32,490 38,063 70,553 32,503
รวม 38.90 119,383 134,759 254,142 154,280

ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี (ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

เทศบาลนครนนทบุรี แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 4 เขต มีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 24 คน

การบริหารงานของเทศบาลเป็นการบริหารงานในรูปแบบนายกเทศมนตรีโดยตรง ปัจจุบัน นางสาวสุกัญญา  สุขการณ์  ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมีรองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล 2 คน คือ

 1. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
 2. นายศราวุธ  ธรรมแสง

การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลนครนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น

 1. สำนักปลัดเทศบาล

 2. สำนักการช่าง

 3. สำนักการคลัง

 4. สำนักการศึกษา

  1. โรงเรียนสังกัดเทศบาล 6 แห่ง ได้แก่

   1. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 (วัดท้ายเมือง)

   2. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 (วัดทินกรนิมิต)

   3. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 (วัดนครอินทร์)

   4. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 (วัดบางแพรกเหนือ)

   5. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 (ทานสัมฤทธิ์)

   6. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ)

  2. ศูนย์เยาวชน ได้แก่ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ

  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12 ศูนย์ ได้แก่

   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 วัดท้ายเมือง เบอร์โทรศัพท์ 0 2525 2681

   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 วัดฝาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2529 2943

   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 3 วัดนครอินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2 525 0876

   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 4 ตำบลตลาดขวัญ เบอร์โทรศัพท์ 0 2526 0430

   5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 5 ทานสัมฤทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2589 4460

   6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2965 1237

   7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2950 9147

   8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2950 9147

   9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ เบอร์โทรศัพท์ 0 2525 1509

   10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 10 โรงเรียนวัดบัวขวัญ เบอร์โทรศัพท์ 0 2589 1333

   11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2591 3092

   12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3

 5. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง ได้แก่

  1. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์ (สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1)

  2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่

  3. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย

  4. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 พระครูนนทวรานุวัตร

  5. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง

  6. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ

 6. กองวิชาการและแผนงาน

 7. กองสวัสดิการสังคม

 8. กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

 9. กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 10. กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

 11. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 12. แขวงท่าทราย

 13. แขวงสวนใหญ่

นอกจากนี้เทศบาลยังมีกิจการเทศพาณิชย์ของเทศบาล จำนวน 3 แห่ง คือ

 • สถานธนานุบาล 1 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2525 1504

 • สถานธนานุบาล 2 ตำบลท่าทราย เบอร์โทรศัพท์  0 2591 0226

 • สถานธนานุบาล 3 สนามบินน้ำ เบอร์โทรศัพท์ 0 2589 8037 – 8

เทศบาลนครนนทบุรี มีชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ทั้งหมด 93 ชุมชน

 1. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนศาลเจ้าตลาดขวัญ
 2. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชมซอยศรีพรสวรรค์ 1
 3. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชมซอยศรีพรสวรรค์ 2
  4. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชมหลังวัดทินกรนิมิต
 4. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนซอยโยกย้าย
 5. 6. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนวัดบางขวาง
 6. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนแสงเทียน
 7. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนวัดนครอินทร์
 8. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนซอยบ่อนไก่ – สามหลวง
 9. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนกลาโหม – คลองบุนนาค
 10. 11. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนซอยพร้อมใจ
 11. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชนวัดพลับพลา – วัดเขมาฯ
 12. ตำบลสวนใหญ่ ชุมชน หมู่ 9 ซอยพิบูลสงคราม 1
 13. ตำบลบางเขน ชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบางเขน
 14. ตำบลบางเขน ชุมชน หมู่ 2 ตำบลบางเขน
 15. ตำบลบางเขน ชุมชนซอยจาริพิบูลย์
 16. ตำบลบางเขน ชุมชนวัดฝาง
 17. ตำบลบางเขน ชุมชนซอยสันติ
 18. ตำบลบางเขน ชุมชนโพธิ์ทองล่าง
 19. ตำบลบางเขน ชุมชนวัดทางหลวง
 20. ตำบลบางเขน ชุมชนศิริโชติ – สวัสดิ์กิจ
 21. ตำบลบางเขน ชุมชนซอยศิริชัยพัฒนา
 22. ตำบลบางเขน ชุมชนวัดกำแพง
 23. ตำบลบางเขน ชุมชนซอยทับทิม
 24. ตำบลบางเขน ชุมชนหมู่บ้านริมสวน
 25. ตำบลบางเขน ชุมชนใต้ทางด่วน-บางเขน
 26. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 1 ซอย 2 – 20
 27. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 3 ซอย 22 – 64
 28. ตำบลตลาดขวัญ หมู่ 2 ตำบลตลาดขวัญ
 29. ตำบลตลาดขวัญ หมู่ 3 ตลาดขวัญ โซน 1
 30. ตำบลตลาดขวัญ หมู่ 3 ตลาดขวัญ โซน 2
 31. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 2 ซอย 1 – 25
 32. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 4 ซอย 27 – 49
 33. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนหมู่บ้านเรวดี
 34. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนมิ่งขวัญ
 35. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนขุนเลิศดำริห์การ
 36. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนธนสมบูรณ์
 37. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชน ช.รุ่งเรือง 4
 38. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนซอยคล้อยอุทิศ
 39. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนวัดลานนาบุญ
 40. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนพรหมนิมิตร
 41. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนซอยแสนสุข
 42. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนภู่โสภา-เถลิงขวัญ
 43. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
 44. ตำบลตลาดขวัญ ชุมชนซอยพิชยนันท์
 45. ตำบลบางกระสอ ชุมชนซอยสหกรณ์
 46. ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดแคนอก
 47. ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่3 ตำบลบางกระสอ
 48. ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดน้อยนอก
 49. ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
 50. ตำบลบางกระสอ ชุมชนซอยไพลิน – พัฒนา – สามไชย
 51. ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้านตะวันนา
 52. ตำบลบางกระสอ ชุมชนหลัง ร.พ.พระนั่งเกล้าฯ
 53. ตำบลบางกระสอ ชุมชนแผ่นดินทอง
 54. ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดสมรโกฎิ
 55. ตำบลบางกระสอ ชุมชนคลองบางซื่อ
 56. ตำบลบางกระสอ ชุมชนภัทรินทร์เฮ้าส์
 57. ตำบลบางกระสอ ชุมชนรัตนาธิเบศร์ 8 -14 ร่วมใจ
 58. ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้านเกร็ดแก้ว 5
 59. ตำบลบางกระสอ ชุมชนไทยานนท์ ซอย16/1-2
 60. ตำบลบางกระสอ ชุมชนหลักทอง
 61. ตำบลบางกระสอ ชุมชนวัดบัวขวัญ
 62. ตำบลบางกระสอ ชุมชนหลังองค์การโทรศัพท์
 63. ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้านชัยวิวัฒน์ 3
 64. ตำบลบางกระสอ ชุมชน ร.พ.ทรวงอก – สี่ไชยทอง
 65. ตำบลบางกระสอ ชุมชนวารุณประภา
 66. ตำบลบางกระสอ ชุมชนหมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 3
 67. ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 เหนือ
 68. ตำบลท่าทราย ชุมชนสรรพาวุธ
 69. ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 กลาง
 70. ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 ใต้
 71. ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 2 เหนือ
 72. ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 2 ใต้
 73. ตำบลท่าทราย ชุมชนภัทรนิเวศน์
 74. ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ โซน 1
 75. ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ โซน 2
 76. ตำบลท่าทราย ชุมชนประชานิเวศน์ 2
 77. ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยสามัคคี 1
 78. ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยสามัคคี 2
 79. ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยเปรมฤทัย – ติวานนท์
 80. ตำบลท่าทราย ชุมชนทรายทอง
 81. ตำบลท่าทราย ชุมชน หมู่ 3 ตำบลท่าทราย
 82. ตำบลท่าทราย ชุมชนบ้านพักกรมชลประทาน
 83. ตำบลท่าทราย ชุมชนวัดตำหนักใต้
 84. ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี 1
 85. ตำบลท่าทราย ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี 2
 86. ตำบลท่าทราย ชุมชนบ้านดอน
 87. ตำบลท่าทราย ชุมชนซอยกาหลง
 88. ตำบลท่าทราย ชุมชนไทยานนท์ – พงษ์สวัสดิ์
 89. ตำบลท่าทราย ชุมชนทานสัมฤทธิ์เหนือ
 90. ตำบลท่าทราย ชุมชนทานสัมฤทธิ์ใต้
 91. ตำบลท่าทราย ชุมชนติวานนท์พัฒนา
 92. ตำบลท่าทราย ชุมชนไทยานนท์ – รณสิทธิ์พิชัย

สรุปข้อมูลกลุ่มอาชีพ/ วิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ OTOP

                                ประเภทกลุ่มอาชีพ               

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อผู้ผลิตสินค้าประเภทภูมิปัญญา

1. บุรีรังสฤษดิ์

2. ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป

3. งานไม่เพ้นท์สี (กล่องทิชชู่)

1. ประดิษฐ์งานปั้น นนทบุรี

2. บุรีรังสฤษดิ์

3. กระเพาะปลาน้ำแดงยอดมะพร้าว (ป้าเจียม)

4. ปาณิศษา ขนมไทย

5. อโนดาต สปา สมุนไพร

1. แป้งหอม เครื่องหอม

2. นวดแผนไทยพุทธวรหมอพื้นบ้าน

                                ประเภทกลุ่มอาชีพ               

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อผู้ผลิตสินค้าประเภทภูมิปัญญา

1. ไม้เขียนลาย

22222

1. สมุนไพร ไหมหม่อน

2. อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพทิมแลนด์

3. ทิพย์เกสร สมุนไพร

4. หัตถพัฒนาชุมชนทับทิม

5. วังจันทร์สมุนไพร

6. กลุ่มสุขภาพและความงาม

7. บ้านอาหารไทย

8. นพทัศน์สมุนไพร

1. หัวโขน บ้านนนทศิลป์

2. ลูกประคบสมุนไพร ซ.งามวงศ์วาน 25

                                ประเภทกลุ่มอาชีพ               

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อผู้ผลิตสินค้าประเภทภูมิปัญญา

1. บายศรีผ้า ปัญจรัชญ์

2. ผลิตภัณฑ์ ทีสตาร์

3. ไอศกรีมกะทิสด (เบญจวรรณ)

4. น้ำพริก (หจก. สุนันทา)

5. ยำผักสมุนไพรพื้นบ้าน4 บ้าน (นิตย์ดา)

6. เครื่องประดับจิวเวลรี่แอนด์สโตน

7. ชุดผ้าไหมไทยสำเร็จรูป

8. เครื่องประดับหินสี

9. ดินปั้น (มาลินี)

10. ผ้าม่านลายไทย

1. แองเจิลไรซ์

2. แฟมิลี่ เอฟเอ็ม

3. กล่องไม้ติดกระดาษสา

4. เวิลด์คลาส เทรดดิ้ง จำกัด

5. บายศรีผ้า ปัญจรัชญ์

6. ผลิตภัณฑ์ ทีสตาร์

7. แปรรูปผ้าไทย

8. ฮันนี่กลาส

9. ขนมไทยแปรรูป

1. อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนท์ อาจารย์สุจิน จำจด

2

2

2

                                ประเภทกลุ่มอาชีพ               

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อผู้ผลิตสินค้าประเภทภูมิปัญญา

1. ผ้าห่ม 3 ฤดู

2. น้องพี่ดินไทย

3. รังนกสำเร็จรูป

4. พระคเณศร์แห่งความสำเร็จ

5. เครื่องประดับ น้องพี่ดินไทย ม.2 ท่าทราย

6. ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน ม.5

7. พลาสติคเส้น (ออมสิน)

8. ผ้าบาติก

1. เขียวกาแฟโบราณศาลากลาง

2. ชุมชนต้นสน 2

3. พลังงาน นนทบุรี

4. เต้นไม้มงคล ปฐมรัตน์

5. แม่บ้านเกษตรกรทรายทอง

6. แปรรูปสมุนไพรชมพูพันธ์ุทิพย์

7. จีจี เพ้นติ้ง

8. ฟ้่สยาม

9. อนุรักษ์หัตถศิลป์

10. ผ้าห่ม 3 ฤดู

11. เต้ย บาบีคิวสมุนไพร

12. ธัญญจร สวรัส อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง

13. น้องพี่ดินไทย

14. อาร์บีแอล (RBL) น้ำข้าวกล้อง

15. กลุ่มแม่บ้านขนมอบดารุ้ล อิสลาม

16. ฟรุตพันซ์ (น้ำผลไม้รวม)

1. กลุ่มสานเข่งปลาทู วัดตำหนักใต้ วัดชมภูเวก

2

2

                                ประเภทกลุ่มอาชีพ               

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชื่อผู้ผลิตสินค้าประเภทภูมิปัญญา

1. น้ำพริกปลาร้าแจ่วอิสาน (สกาวกาญจน์)

2. น้ำยาซักผ้าไหม

3. เครื่องมุก

4. พเซรามิควิจิตร

5. สเปรย์ระงับกลิ่นเท้า

1. จรัญญา ขนมไทยประยุกต์

2. วรารัตน์ผ้าพิมพ์ลาย

3. บ้านแม่อัมพิกา

4. เเอกลักษณ์นวดแผนไทย

5. ดี เรดิโอ

6. ข้าวมันไก่ โกส่วน

7. เฉาก๊วยคุณ ส.สูตรโบราณ

8. วิชาชีพ เซรามิค

9. อาชีพสหกรณ์ผลิตถั่วสมุนไพร

10. ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ

11. ซายน์เฮิร์บ กรุ๊ป

12. นนท์พร้อมดื่ม

13. เครื่องลงยาสีโบราณ

14. เครื่องประดับไม้และกะลา

15. อาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพ

1. หัวโขนบ้านรักษ์หัตถศิลป์ไทย ซ.รัตนาฯ 22

2

2

Element

Become a Member


Continue