สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

สถานะการคลัง

ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายรับแบ่งเป็นหมวด ประมาณการ : บาท รับจริง : บาท
รายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร (ที่เทศบาลจัดเก็บเอง) 245,000,000.00 298,940708.80
หมวดค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต 48,890,000.00 56,950,815.96
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 125,359,000.00 102,051,694.36
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ 7,000,000.00 6,095,316.69
รายได้เบ็ดเตล็ด 2,451,000.00 2,234,091.69
หมวดรายได้จากทุน 300,000.00 105,580.00
รวมรายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง 429,000,000.00 466,378,207.5
รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนและจัดสรรให้
หมวดภาษีอากร (ที่รัฐบาลจัดสรรให้) 1,303,000,000.00 1,477,910,633.90
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 728,000,000.00 677,652,318.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไม่ตราเทศบัญญัติ) 37,796,865.28
รวม 2,031,000,000.00 2,193,359,817.18
รวมรายรับทั้งสิ้น 2,460,000,000.00 2,659,738,024.68

 

ประเภท หน่วย : บาท

ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง :-

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

274,223,337.45

ภาษีบำรุงท้องที่ 3,193,080.15
ภาษีป้าย 21,524,291.20
รวมภาษีอากรที่จัดเก็บเอง 298,940,708.80

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายแบ่งเป็นหมวด จ่ายจริง : บาท
งบกลาง 399,641,495.73
หมวดเงินเดือน 419,667,408.52
หมวดค่าตอบแทน 73,877,647.00
หมวดค่าใช้สอย 290,193,739.65
หมวดวัสดุ 136,518,755.17
หมวดค่าสาธารณูปโภค 41,999,145.39
หมวดค่าครุภัณฑ์ 243,248,176.99
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 220,453,500.00
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ  15,020,000.00
หมวดเงินอุดหนุน 57,563,800.00
รวมรายรับทั้งสิ้น 1,898,183,668.45

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายรับแบ่งเป็นหมวด ประมาณการ : บาท รับจริง : บาท
รายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร (ที่เทศบาลจัดเก็บเอง) 245,000,000.00 281,678,955.70
หมวดค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต 48,890,000.00 67,896,767.94
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 139,001,000.00 89,339,901.62
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ 7,000,000.00 5,815,517.47
รายได้เบ็ดเตล็ด 2,451,000.00 2,375,463.11
หมวดรายได้จากทุน 300,000.00 133,060.00
รวมรายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง 1,257,358,000.00 1,466,764,487.67
รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนและจัดสรรให้
หมวดภาษีอากร (ที่รัฐบาลจัดสรรให้) 1,232,358,000.00 1,436,062,553.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 630,000,000.00 617,647,695.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไม่ตราเทศบัญญัติ) 36,532,832.02
รวม 1,700,000,000.00 1,914,044,153.51
รวมรายรับทั้งสิ้น 2,375,000,000.00 2,587,892,935.53

 

ประเภท หน่วย : บาท

ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง :-

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

240,884,473.67

ภาษีบำรุงท้องที่ 3,148,385.50
ภาษีป้าย 20,508,882.00
รวมภาษีอากรที่จัดเก็บเอง 264,541,741.17

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายจ่ายแบ่งเป็นหมวด จ่ายจริง : บาท
งบกลาง 388,010,302.35
หมวดเงินเดือน 429,338,924.02
หมวดค่าตอบแทน 80,510,878.25
หมวดค่าใช้สอย 258,265,015.82
หมวดวัสดุ 152,373,132.07
หมวดค่าสาธารณูปโภค 39,535,006.88
หมวดค่าครุภัณฑ์ 263,716,579.51
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 187,418,900.00
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ  13,838,000.00
หมวดเงินอุดหนุน 43,167,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น 1,865,040,971.90

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560

รายรับแบ่งเป็นหมวด ประมาณการ : บาท รับจริง : บาท
รายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร (ที่เทศบาลจัดเก็บเอง) 240,000,000.00 264,541,741.17
หมวดค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต 48,890,000.00 74,590,687.04
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 139,001,000.00 89,547,236.77
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ 7,000,000.00 7,030,927.58
รายได้เบ็ดเตล็ด 2,451,000.00 2,636,322.95
หมวดรายได้จากทุน 300,000.00 80,380.00
รวมรายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง 437,642,000.00 438,427,295.51
รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนและจัดสรรให้
หมวดภาษีอากร (ที่รัฐบาลจัดสรรให้) 1,232,358,000.00 1,436,062,553.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 630,000,000.00 617,647,695.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไม่ตราเทศบัญญัติ) 32,789,919.40
รวม 1,862,358,000.00 2,086,500,167.80
รวมรายรับทั้งสิ้น 2,300,000,000.00 2,524,927,463.31

 

ประเภท หน่วย : บาท

ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง :-

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

240,884,473.67

ภาษีบำรุงท้องที่ 3,148,385.50
ภาษีป้าย 20,508,882.00
รวมภาษีอากรที่จัดเก็บเอง 264,541,741.17

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

รายจ่ายแบ่งเป็นหมวด จ่ายจริง : บาท
งบกลาง 367,749,867.96
หมวดเงินเดือน 417,056,091.47
หมวดค่าตอบแทน 75,944,010.25
หมวดค่าใช้สอย 262,773,175.30
หมวดวัสดุ 131,339,248.40
หมวดค่าสาธารณูปโภค 36,137,032.87
หมวดค่าครุภัณฑ์ 92,581,168.13
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 339,962,981.91
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ  12,520,000.00
หมวดเงินอุดหนุน 45,176,074.00
รวมรายรับทั้งสิ้น 1,781,239,650.28

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2559

รายรับแบ่งเป็นหมวด ประมาณการ : บาท รับจริง : บาท
รายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร (ที่เทศบาลจัดเก็บเอง) 239,500,000.00 249,622,818.91
หมวดค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต 57,050,000.00 48,560,066.82
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 140,181,000.00 126,908,709.69
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ 8,250,000.00 7,130,226.81
รายได้เบ็ดเตล็ด 4,331,000.00 4,397,759.09
หมวดรายได้จากทุน 90,000.00 98,160.00
รวมรายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง 449,402,000.00 436,717,741.32
รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนและจัดสรรให้
หมวดภาษีอากร (ที่รัฐบาลจัดสรรให้) 1,111,788,000.00 1,258,323,771.47
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 338,000,000.00 321,981,784.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไม่ตราเทศบัญญัติ) 318,839,916.24
รวม 1,449,788,000.00 1,899,145,471.71
รวมรายรับทั้งสิ้น 1,899,190,000.00 2,335,863,213.03

 

ประเภท หน่วย : บาท

ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง :-

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

227,414,496.50

ภาษีบำรุงท้องที่ 3,632,541.41
ภาษีป้าย 18,575,781.00
รวมภาษีอากรที่จัดเก็บเอง 249,622,818.91

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

รายจ่ายแบ่งเป็นหมวด จ่ายจริง : บาท
งบกลาง 364,725,735.36
หมวดเงินเดือน 385,209,677.00
หมวดค่าตอบแทน 71,122,232.50
หมวดค่าใช้สอย 281,728,977.31
หมวดวัสดุ 128,700,574.31
หมวดค่าสาธารณูปโภค 34,242,056.32
หมวดค่าครุภัณฑ์ 165,862,793.40
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 304,143,148.13
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ  5,394,732.50
หมวดเงินอุดหนุน 44,729,500.00
รวมรายรับทั้งสิ้น 1,785,859,426.83

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558

รายรับแบ่งเป็นหมวด ประมาณการ : บาท รับจริง : บาท
รายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร (ที่เทศบาลจัดเก็บเอง) 219,300,000.00 249,325,266.90
หมวดค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต 41,305,000.00 52,375,397.51
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 121,913,000.00 142,398,324.34
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ 9,600,000.00 7,434,072.83
รายได้เบ็ดเตล็ด 2,002,000.00 3,194,518.91
หมวดรายได้จากทุน 80,000.00 325,350.00
รวมรายรับที่เทศบาลจัดเก็บเอง 394,200,000.00 445,052,930.49
รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนและจัดสรรให้
หมวดภาษีอากร (ที่รัฐบาลจัดสรรให้) 1,417,600,000.00 1,543,573,190.11
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 354,700,000.00 330,459,543.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไม่ตราเทศบัญญัติ) 354,283,751.88
รวม 1,772,300,000.00 2,228,316,484.99
รวมรายรับทั้งสิ้น 2,166,500,000.00 2,683,369,415.48

 

ประเภท หน่วย : บาท

ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง :-

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 

228,795,466.05

ภาษีบำรุงท้องที่ 3,382,743.85
ภาษีป้าย 17,147,057.00
รวมภาษีอากรที่จัดเก็บเอง 249,325,266.90

พิมพ์เอกสารตารางข้อมูลเอกสาร รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

รายจ่ายแบ่งเป็นหมวด จ่ายจริง : บาท
งบกลาง 85,946,201.32
หมวดเงินเดือน 356,324,986.33
หมวดค่าตอบแทน 54,793,415.00
หมวดค่าใช้สอย 502,950,105.98
หมวดวัสดุ 118,480,032.89
หมวดค่าสาธารณูปโภค 35,540,718.84
หมวดค่าครุภัณฑ์ 204,735,919.40
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 889,270,740.86
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ 41,541,354.65
หมวดเงินอุดหนุน 45,131,000.00
รวมรายรับทิ้งสิ้น 2,334,714,475.27

Element

Become a Member


Continue