สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ศูนย์

ลำดับ

รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 วัดท้ายเมือง นางรัติยา ศรีจงใจ 41/5 ม. 1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 10000 02-525-2681
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 วัดฝาง นางสาวกันยารัตน์ ลักษณวร 28/2 ม.3 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 10001 02-526-2943
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 3 วัดนครอินทร์ นางสุมาลี แก้วสกุณี 164/1 ม.6 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 10002 02-525-0876
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 4 ตำบลตลาดขวัญ นางสาวจันทกานต์ ชนะเดชาโชติ ม.9 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 10003 02-526-0430
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 5 ทานสัมฤทธิ์ นางสาวจุฑามาศ ศิริป้อง 127 ม.6 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 10004 02-589-4460
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน นายสากล ศิริแวว 2/2 ม.6 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 10005 02-965-1237
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ นางพรศิลป์ สุดยินดี 1/92 ม.1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 10006 02-950-9147
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 วัดทางหลวงโพธิ์ทอง นางดวงพร โพธิ์เงินนาค 132 ม.6 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 10007 02-525-3062
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ นางเพ็ชรา ดิษฐผล เลขที่ 7 ม.8 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 10008 02-525-1509
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 10 โรงเรียนวัดบัวขวัญ นางสาววรรณิภา ปูรณานุนาค เลขที่ 1 ม.9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 10009 02-589-1333
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ นางศรีวรรณ ปริญญาศาสตร์ 5 ซ.ทรายทอง ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 10010 02-591-3092

Element

Become a Member


Continue