สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

แผนผังการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการด้านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

สรุปผลตารางการดำเนินงานด้านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

หน่วยงานส่วนราชการที่รับผิดชอบ

จำนวนเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง กันยายน 2561

รวมเรื่องที่รับร้องเรียน
จำนวนเรื่องที่รับร้องเรียน ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
สำนักปลัดเทศบาล
– ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 68 16 52 68
– ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 149 112 39 149
สำนักการช่าง 61 29 32  61
สำนักการคลัง 0 0 0 0
สำนักการศึกษา 0 0 0 0
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 1 0 1 1
กองวิชาการและแผนงาน 0 0 0 0
กองสวัสดิการสังคม 0 0 0 0
กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 0 0    0 0
รวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 281 157 124 281

Element

Become a Member


Continue