สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ (Vision)

“นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจ (Mision)

 • สร้างเสริมระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
 • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง ร่วมจัดทำและควบคุมผังเมืองให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมือง รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริม อาชีพ และ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
 • ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข สวัสดิการ  ต่างๆ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 • พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

 1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาวะที่ดี มีรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมกับประชาชน
 3. เร่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล

เทศบาลนครนนทบุรีมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ สาธารณูปโภคและการก่อสร้าง
 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ การสุขาภิบาล
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม การกีฬา
 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 8. บำรุงรักษา ประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดี
 9. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 10. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
 11. การส่งเสริม ฝึกและประกอบอาชีพ
 12. การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม
 13. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง
 14. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
 15. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 17. กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

สารจากนายกเทศมนตรี

ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ในรอบปีที่ผ่านมา ความมุ่งมั่นของพวกเราที่จะพัฒนาเมืองเล็ก ๆ ที่ชื่อ “นครนนท์” ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนั้นไม่ได้สูญเปล่า โครงการต่าง ๆ ที่เราดำเนินการไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างที่ตั้งใจ มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป ซึ่งผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้

นับจากนี้ไปทุก ๆ วัน เรายังคงสานต่อมุ่งมั่นนั้น เพื่อพัฒนานครนนท์ให้เป็นเมืองแห่งการใช้ชีวิต เราจะทำงานแบบบูรณาการ และพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้ชาวนนท์มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเมืองของเรา ซึ่งนั่นจะทำให้นครนนท์เป็นเมืองที่น่าใช้ชีวิตทั้งในวันนี้และอนาคต

Element

Become a Member


Continue