สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

รายงานการประเมินผลการจัดโครงการ กิจกรรม

 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน ประจำปี 2561

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2561

โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

โครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2

โครงการอุปสมบทหมู่ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

โครงการจัดกิจกรรมประกวดเทียนพรรษา และประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

โครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปี 2561

โครงการแข่งเรือยาว ประจำปี 2561

โครงการลอยกระทง ประจำปี 2561

โครงการแห่เรือชักพระ ประจำปี 2561

โครงการสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2561

โครงการจัดงานวันพ่อ ประจำปี 2561

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของเด็กวัยเรียน ประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจำปี 2560

โครงการจัดแสดงดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

โครงการประชุมประชาคมชุมชนนครนนทบุรี ประจำปี 2561

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

Element

Become a Member


Continue