สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กร

มาตรฐานถนนทางเดินและทางเท้า

มาตรฐานทางระบายน้ำ

มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

มาตรฐานระบบน้ำสะอาด

มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

มาตรฐานการวางผังเมือง

มาตรฐานสะพาน

มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก

มาตรฐานสถานีขนส่งทางน้ำ

มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน

มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

มาตรฐานการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ

มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น

มาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี

มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา

มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค

มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต

มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ

มาตรฐานหอกระจายข่าว

มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ

มาตรฐานหอพัก

มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน

มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว

มาตรฐานตลาด

มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน

มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์

มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

มาตรฐานบำบัดน้ำเสีย

มาตรฐานการกีฬา

สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะ

Element

Become a Member


Continue