สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

มาตรการภายในหน่วยงาน

มาตรการ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการ การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการ การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

มาตรการ การป้องกันการรับสินบน

มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2563

Element

Become a Member


Continue