สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภารกิจหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน


โครงสร้างหน่วยงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1. งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  2. งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

  3. งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท

  4. งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน

  5. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้

  6. งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา

  7. งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล

  8. งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล

  9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Element

Become a Member


Continue