สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภารกิจหน้าที่สำนักการคลัง


โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการประกอบด้วย

งานธุรการ  มีหน้าที่

 1. งานสารบรรณ

 2. งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

 3. งานประสานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล

 4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

 5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

 6. งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

 7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

 8. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

 9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

 10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

 11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

 12. งานสวัสดิการต่าง ๆ

 13. งานด้านการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 14. งานการประชาสัมพันธ์

 15. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของ สำนักการคลัง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและการรายงาน

 16. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารการคลัง

ส่วนบริหารการคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายระเบียบการคลัง   ฝ่ายสถิติการคลัง  ประกอบด้วย

1. ฝ่ายการเงินและบัญชี รับผิดชอบงานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานงานการบัญชีและงานการจัดทำรายงาน  ดังนี้

1.1  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1.1 งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

1.1.2 งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

1.1.3 งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย

1.1.4 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานการบัญชีและการจัดทำรายงาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.2.1 งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

1.2.2 งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

1.2.3 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายระเบียบการคลัง รับผิดชอบงานตรวจสอบการเบิกจ่าย และงานควบคุมและเบิกจ่ายเงินสะสม ดังนี้

 2.1 งานตรวจสอบการเบิกจ่าย  มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ ดังนี้

2.1.1 งานควบคุมการตรวจสอบว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

2.1.2 งานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง  ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่ายในการเบิกจ่าย  และฎีกาเบิกจ่ายเงิน

2.1.3 งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการด้านการเงินการคลัง

2.1.4 ควบคุมการดำเนินการด้านการเงินการคลังให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ

2.1.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานควบคุมและเบิกจ่ายเงินสะสม  มีหน้าที่เกี่ยวกับเงินสะสมของเทศบาล ดังนี้

2.2.1 งานควบคุมการตรวจสอบว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

2.2.2 งานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการคลัง  ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่ายในการเบิกจ่าย  และฎีกาเบิกจ่ายเงิน

2.2.3 งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการด้านการเงินการคลัง

2.2.4 จัดทำระเบียบ  ควบคุมการใช้จ่ายเงิน

2.2.5 ควบคุมการดำเนินการด้านการเงินการคลังให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ

2.2.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายสถิติการคลัง รับผิดชอบงานควบคุมงบประมาณรายจ่าย  และงานบริการข้อมูลสถิติการคลัง  ดังนี้

3.1 งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1.1 งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย  ลงโปรแกรมและจัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

3.1.2 งานตรวจสอบควบคุมยอดการโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ จัดทำบัญชีโอนงบประมาณของสำนักการคลัง  คุมยอดงบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย

3.1.3 ควบคุมยอดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินสะสม  เงินนอกงบประมาณ

3.1.4 การรายงานรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณเพื่อประกอบงบแสดงฐานะการคลัง

3.1.5 งานจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

3.1.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานบริการข้อมูลสถิติการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.2.1 รายงานสถิติการคลังประจำปีและการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง

3.2.2 งานจัดทำระบบสารสนเทศบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan)

3.3.3 งานศึกษา  วิเคราะห์งบประมาณตามหมวดรายจ่าย และเสนอแนะผู้บริหารเพื่อปรับปรุงงบประมาณรายจ่าย

3.3.4 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุ  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน รับผิดชอบฝ่ายจัดหาพัสดุ และฝ่ายทะเบียนพัสดุ ดังนี้

1. ฝ่ายจัดหาพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดซื้อ และจัดจ้าง และงานสัญญา และหลักประกัน ดังนี้

1.1 งานจัดซื้อและจัดจ้าง

1.1.1 งานจัดหาพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อพัสดุโดยวิธีตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษ และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกำหนด

1.1.2 งานจัดหาพัสดุทุกชนิดให้กับทุกหน่วยงานของเทศบาลนครนนทบุรี จากเงินทุกประเภท

1.1.3 งานตรวจสอบสืบราคาพัสดุในท้องตลาด เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ

1.1.4 งานบันทึกข้อมูลการจัดหาพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เช่น ระบบ Procurement ของกรมบัญชีกลาง , e – LAAS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.1.5 งานวินิจฉัยและเสนอความเห็นด้านการพัสดุ เพื่อแก้ปัญหาและวางระบบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

1.1.6 งานตรวจสอบและส่งคืนหลักประกันซอง

1.1.7 งานให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรืองต่าง ๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1.1.8 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2 งานสัญญาและหลักประกัน

1.2.1 งานจัดทำสัญญา ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2.2 จัดทำบันทึกการตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง

1.2.3 ควบคุมการจัดทำสัญญา ข้อตกลงการซื้อการจ้าง

1.2.4 จัดทำทะเบียนคุมสัญญา ข้อตกลง และหลักประกันสัญญา

1.2.5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและข้อตกลง

1.2.6 ส่งสำเนาสัญญาและบันทึกต่อท้ายสัญญาตามระเบียบ

1.2.7 ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบ

1.2.8 จัดทำหนังสือส่งคืนหรือเบิกจ่ายเงินประกันสัญญาที่ครบกำหนด

1.2.9 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ฝ่ายทะเบียนพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน และงานทะเบียนพัสดุ ดังนี้

2.1 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุ

2.1.1 งานจัดทำรายงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุทั้งหมดของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.2 งานตรวจสอบสภาพพัสดุ หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งหมดของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.3 งานจัดซื้อวัสดุ หรือจัดจ้าง เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทั้งหมดของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.4 งานบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมพัสดุ)

2.1.5 งานเร่งรัดการดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.6 งานจัดวางระบบงานการบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินให้เกิดความรวดเร็วทันเหตุการณ์และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

2.1.7 งานบันทึกประวัติการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.8 งานจัดทำรายงานการวิเคราะห์สภาพพัสดุที่มีการซ่อมบำรุง และสรุปผลทุก ๓ เดือน

2.1.9 งานจัดทำบันทึกรายงานผลการใช้พัสดุกับความคุ้มค่า และการคิดค่าเสื่อมราคา

2.1.10 งานติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน เพื่อวางระบบการซ่อมบำรุงทรัพย์สินของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.11 งานชี้แจงแก้ไขปัญหางานบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลนครนนทบุรี

2.1.12 งานติดตามวัสดุที่เหลือจากการซ่อมบำรุง (อะไหล่เก่า) และรวบรวมส่งฝ่ายทะเบียนพัสดุ

2.1.13 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.2 งานทะเบียนพัสดุ

2.2.1 งานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยรวบรวมจากทุกหน่วยงานจัดทำเป็นแผนจัดหาพัสดุ ของเทศบาลนครนนทบุรี รวมทั้งการรายงานแผนตามระเบียบกำหนด

2.2.2 งานตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส

2.2.3 งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนจัดหาพัสดุของเทศบาลนครนนทบุรี

2.2.4 งานเร่งรัดติดตามงานการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วทันเหตุการณ์

2.2.5 งานศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุ เพื่อให้การจัดหาพัสดุได้อย่างคุ้มค่า และประหยัด

2.2.6 กำหนดแนวทาง และชี้แจงขั้นตอนระบบรายงานจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกหน่วยงานทราบแนวทางปฏิบัติ

2.2.7 ประสานงาน ชี้แจงข้อปัญหา ข้อขัดข้องเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างกับทุกหน่วยงาน

2.2.8 งานจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน รายไตรมาส หรือตามระเบียบกฎหมายกำหนด

2.2.9 งานจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของเทศบาลนครนนทบุรี

2.2.10 งานบันทึกทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน

2.2.11 งานจัดทำบันทึกรายงานการแลกเปลี่ยน การเช่า การทำสัญญาและการต่ออายุสัญญา

2.2.12 งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ การโอนย้าย แลกเปลี่ยน และการจำหน่าย

2.2.13 งานจัดทำงบทรัพย์สินประจำปี

2.2.14 งานจัดทำสรุปรายละเอียดทรัพย์สินประจำปี

2.2.15 งานตรวจสอบพัสดุประจำปี

2.2.16 งานกำหนดรหัสทรัพย์สินที่ได้รับเพิ่มทุกประเภท

2.2.17 งานติดตามและตรวจสอบการเขียน/พ่นเลขรหัสควบคุมทรัพย์สินของทุกหน่วยงาน

2.2.18 งานประสาน เสนอแนะ วางระบบการควบคุมทรัพย์สินกับทุกหน่วยงาน

2.2.19 งานจัดเก็บข้อมูลและทรัพย์สินทั้งหมดของเทศบาลนครนนทบุรี

2.2.20 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่วนพัฒนารายได้

ส่วนพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1 ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 2 ฝ่ายพัฒนารายได้  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประกอบด้วย

1. ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์1 รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 1 งานพัฒนากิจการพาณิชย์ 1 และงานทะเบียนพาณิชย์ 1 ตำบลบางกระสอ และตำบลบางเขน  ดังนี้

1.1 งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 1  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1.1 งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

1.1.2 งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บภาษี (ผ.ท.5)

1.1.3 งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียค่าธรรมเนียม

1.1.4 งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานและเจ้าหน้าที่

1.1.5 งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

1.1.6 งานจัดเก็บและชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

1.1.7 งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษี แต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

1.1.8 งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

1.1.9 งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน

1.1.10 งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

1.1.11 งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

1.1.12 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานพัฒนากิจการพาณิชย์ 1  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.2.1 งานพัฒนากิจการพาณิชย์

1.2.2 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานทะเบียนพาณิชย์ 1  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.3.1 งานจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการพาณิชย์ที่ยื่นขอจด จัดตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง  ยกเลิก ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์  คัดสำเนารับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ที่เป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระรวงพาณิชย์กำหนด

1.3.2 งานติดต่อประสานงานกับพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการติดต่อและประสานงานมา

1.3.3 งานตรวจสำนักงานที่ตั้งที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ มีการติดใบทะเบียนพาณิชย์ ใบแทน  ใบทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจให้ตรงตามข้อมูลที่ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์

1.3.4 งานสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ประกอบพาณิชย์กิจที่ไม่มาให้ถ้อยคำต่อนายทะเบียน กรณีที่นายทะเบียนพาณิชย์เรียกมาสอบสวนข้อความอันเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์

1.3.5  งานเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบพาณิชย์กิจที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499

1.3.6 งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับงานทะเบียนพาณิชย์ ในการเชื่อมโยงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ใช้ออนไลน์ทั่วประเทศ

1.3.7 งานพัฒนาระบบข่าวสาร แบบฟอร์มเอกสาร ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

1.3.8 งานพัฒนาระบบการออกเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ และเลขทะเบียนพาณิชย์เพื่อให้การออกเลขทะเบียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามคำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์

1.3.9 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์เพื่อให้สืบค้น บันทึก แก้ไข นำเข้าหรือบริหารข้อมูลทะเบียนพาณิชย์

1.3.10 งานพัฒนาระบบการพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode) และการพิมพ์ใบสำคัญ การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกัน การปลอมแปลงใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์

1.3.11 งานพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์

1.3.12 งานพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถจัดเก็บ บันทึกและจัดส่งข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ไปยังสำนักงานกลาง ทะเบียนพาณิชย์ได้โดยง่าย ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

1.3.13 งานติดต่อประสานงานกับพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการติดต่อและประสานงานมา

1.3.14 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 2 รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 2 งานพัฒนากิจการพาณิชย์ 2 ตำบบลสวนใหญ่ และตำบลตลาดขวัญ ดังนี้

2.1 งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 2  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1.1 งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

2.1.2 งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บภาษี (ผ.ท.5)

2.1.3 งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียค่าธรรมเนียม

2.1.4 งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานและเจ้าหน้าที่

2.1.5 งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

2.1.6 งานจัดเก็บและชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น

2.1.7 งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษี แต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

2.1.8 งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

2.1.9 งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน

2.1.10 งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

2.1.11 งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

2.1.12 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานพัฒนากิจการพาณิชย์ 2  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.2.1 งานพัฒนากิจการพาณิชย์

2.2.2 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายพัฒนารายได้ รับผิดชอบงานพัฒนารายได้และงานเร่งรัดรายได้ ดังนี้

3.1 งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1.1 งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และการจัดหารายได้อื่น ๆ  ของเทศบาล

3.1.2 งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

3.1.3 งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

3.1.4 งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

3.1.5 งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

3.1.6 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานเร่งรัดรายได้   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.2.1 งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

3.2.2 งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

3.2.3 งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

3.2.4 งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด

3.2.5 งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

3.2.6 งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

3.2.7 งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

3.2.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

Element

Become a Member


Continue