สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภารกิจหน้าที่ของสำนักปลัด

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ  งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่  งานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน  และงานรับรองและพิธีการ

1. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานประชุมสภาเทศบาลและประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น การประสานงานการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การแจ้งมติการประชุมให้หน่วยงานต่าง ๆ

1.2 งานสารบรรณกลาง งานรับ-ส่งหนังสือราชการ

1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั้งหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน

1.4 งานจัดเก็บค้นหาเอกสารของทางราชการ ประกาศ คำสั่ง ฯลฯ

1.5 งานควบคุมและบริหารการใช้อาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย ควบคุมดูแล การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร การซ่อมแซมบำรุงรักษา

1.6 งานจัดทำทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล งานกิจการสภา

1.7 งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

1.8 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างในสังกัด

1.9 งานสวัสดิการของหน่วยงาน

1.10 งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1.11 งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

1.12 งานศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน          

1.13 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน

1.14 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร  และภายนอกอาคารสำนักงาน 

2.2  งานประมาณราคาเกี่ยวกับการซ่อม บำรุงรักษาสถานที่

2.3  สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบเกี่ยวกับงานด้านภูมิสถาปัตย์

2.4  ให้คำแนะนำ ปรึกษาและงานประมาณราคาเกี่ยวกับงานด้านภูมิสถาปัตย์

 2.5 งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาตกแต่งอาคารสถานที่ ทั้งภายใน และภายนอกอาคารสำนักงาน 

2.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัสดุและเบิกจ่ายเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1 งานลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ

3.2  งานเก็บและจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์  และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ

3.3  งานเก็บรวบรวมและรักษาเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์ 

3.4  งานคุมงบประมาณของหน่วยงาน

3.5  งานจัดซื้อ-จัดจ้าง  การเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

3.6  งานดูแล จัดการพร้อมบำรุงรักษา การใช้รถยนต์ภายในสำนักปลัดเทศบาล การต่อทะเบียนรถยนต์ การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

3.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานรับรองและพิธีการมีหน้าที่เกี่ยวกับ

4.1  งานต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน  หรือการประชุมต่าง ๆ

4.2งานสาธารณกุศลของเทศบาลและงานสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ งานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก

4.3  งานรัฐพิธี งานพิธีการ งานศาสนา

4.4  งานบริหารจัดการห้องประชุม การเตรียมการ การควบคุมเครื่องใช้ในห้องประชุม

4.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่ และงานพนักงานจ้างและประกันสังคม 

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานธุรการและสารบรรณ

1.2 งานการเงินและงบประมาณ

1.3 งานการประชุม

1.4 งานควบคุมบัญชีและพัสดุ

1.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

2.2 งานการโอน ย้าย และเลื่อนระดับ

2.3 งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

2.4 งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

2.5 งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำประจำปี

2.6 งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

2.7 งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

2.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพนักงานจ้างและประกันสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1 การพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้าง

3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานจ้าง

3.3 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

3.4 การลาของพนักงานจ้าง

3.5 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานจ้าง

3.6 การตอบข้อหารือต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

3.7 งานด้านประกันสังคมของพนักงานจ้าง

3.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการสอบและบรรจุแต่งตั้ง และงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

1. งานการสอบ สรรหา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

1.1 งานบรรจุและแต่งตั้พนักงานเทศบาล , พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล

1.3 งานสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

1.4 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

1.5 งานบันทึกข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลงในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

2. งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและประกันสังคมพนักงานจ้าง

2.1 งานระบบทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)

2.2 งานประกันสังคมของพนักงานจ้าง แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแจ้งออกจากทะเบียนผู้ประกันตน

2.3 งานจัดทำโปรแกรม DPIS ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

2.4 งานแจ้งขึ้นทะเบียนนายจ้างเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

    ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานพัฒนาบุคลากร  และงานฝึกอบรม

1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 งานธุรการและสารบรรณ

1.2 งานการเงินและงบประมาณ

1.3 งานการประชุม

1.4 งานควบคุมบัญชีและพัสดุ

1.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

2.2 งานพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  การลาศึกษาต่ออการขอรับทุนการศึกษา

2.3 งานติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง

2.4 งานระบบบันทึกเวลาด้วยบัตรและลายนิ้วมือของพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

2.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 .งานฝึกอบรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1 งานฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ

3.2 งานติดต่อประสานงานการฝึกอบรม  วิทยากร  สถานที่การฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน

3.3 งานการจัดทำเอกสารเผยแพร่การฝึกอบรม

3.4 งานจัดระบบการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  อย่างมีระบบ

3.5 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกอบรม งานธุรการ งานดับเพลิงและกู้ภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิทยุสื่อสาร และงานซ่อมบำรุง 

1. งานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1  งานศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  วัสดุอุปกรณ์  จุดเสี่ยงภัย  เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.2  งานประสานงานภาครัฐ  เอกชน  ในการที่จะระดมสรรพสิ่งอันเป็นประโยชน์ในการเอื้ออำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1.3  งานจัดทำแผน  ปรับปรุงแผน  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นปัจจุบันสามารถนำมาปฏิบัติได้

1.4 งานจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนสร้างความศรัทธา  ความเชื่อมั่น  และการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.5  งานค้นคว้าข้อมูลการสาธารณภัย

1.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1  งานฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ให้มีความรู้ และความชำนาญในการดับเพลิงและกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง

2.2  งานการฝึกอบรม สนับสนุนวิทยากร การฝึกซ้อมให้แก่ภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างเสริมความรู้  ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย

2.3  งานการจัดทำเอกสารเผยแพร่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.4  จัดระบบการฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างมีระบบ

2.5  ประเมินผลการดำเนินงานด้านการฝึกอบรม

2.6  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการมีหน้าที่เกี่ยวกับ

3.1  งานธุรการและสารบรรณ

3.2  งานการเงินและงบประมาณ

3.3  งานสวัสดิการ

3.4  งานการประชุม

3.5  งานควบคุมบัญชีวัสดุ

3.6  งานควบคุมสถานที่  และยานพาหนะ

3.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. งานดับเพลิงและกู้ภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

4.1  ศึกษา วิเคราะห์  สำรวจ  สภาพพื้นที่จุดเสี่ยงภัย  อันอาจเป็นเหตุของการเกิดสาธารณภัย

4.2  งานสำรวจแหล่งน้ำสำรอง  ประปาดับเพลิง  เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน

4.3  งานฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคยกับเครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ์  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.4  ศึกษาแผนการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.5  ฝึกซ้อมให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.6  ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรเตรียมพร้อม ในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง

4.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

5.1  งานวิเคราะห์  สำรวจ  จัดทำฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย

5.2  งานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อเอื้ออำนวยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.3  งานการบริหารด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัย

5.4  งานควบคุม กำกับ  ติดตาม  เร่งรัดการปฏิบัติป้องกัน  บรรเทา  ฟื้นฟู ด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.5  งานการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

5.6  งานการเฝ้าระวัง  รับแจ้งเหตุ  รายงาน  ติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง

5.7  ประเมินสถานการณ์ รายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัย ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ สั่งการ  ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 5.8  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. งานวิทยุสื่อสารมีหน้าที่เกี่ยวกับ

6.1  เป็นฐานข้อมูลข่าวสาร  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24  ชั่วโมง

6.2  งานติดต่อประสานงาน  การขอความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน

6.3  งานดูแลเกี่ยวกับการติดตั้ง  บำรุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด

6.4  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. งานซ่อมบำรุง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

7.1 ดำเนินการบริหาร วางแผน กำกับ ติดตาม และรายงานการใช้ การบำรุงรักษา การจัดหาทดแทน เครื่องมือเครื่องใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.2  ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

7.3  ดูแลซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารสถานที่และระบบสื่อสาร

7.4  ให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิงและกู้ภัย 

7.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานตรวจและบังคับการ  งานคดีและธุรการ  และงานกิจการพิเศษ

1. งานตรวจและบังคับการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1.1 จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย  การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี

1.2 งานควบคุมการติดตั้ง  ตาก วาง  แขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ

1.3 งานควบคุมการทิ้งซากยานยนต์ในที่สาธารณะ

1.4 งานการควบคุมการปิดป้ายโฆษณา และการใช้เครื่องขยายเสียงโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต

1.5 งานควบคุมการขูด  ขีด  เขียน  กะเทาะ  พ่นสีบนกำแพง  ถนน  ต้นไม้  การปล่อย  นำสัตว์จูงไปตามถนน

1.6 งานรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยทั่ว ๆ ไป 

1.7 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานคดีและธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

2.1 งานรับแจ้งความ  รับคำร้องเรียน  การสอบสวนและการดำเนินคดี  การเปรียบเทียบปรับให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรี เช่น ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

2.2 การตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับอาคารโดยทั่วไป การเก็บรักษาของกลางการจำหน่ายของกลาง  การทำรายงานประจำวัน

2.3 งานสารบรรณและธุรการทั่วไป

2.4 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานกิจการพิเศษ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

3.1 งานการตรวจตราควบคุมบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ได้แก่ การตรวจตรา และจับกุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ก่อมลภาวะ รถบรรทุก ที่มิได้จัดสิ่งป้องกันวัสดุที่บรรทุกตกหล่นหรือรั่วไหล ปลิว ฟุ้ง  กระจาย บนถนน การจอดรถยนต์ไม่ดับเครื่องยนต์ในที่สาธารณะ

3.2 งานการตรวจควบคุมการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ 

3.3 งานตรวจตราสิ่งสาธารณะชำรุดบกพร่อง

3.4 งานอำนวยความสะดวกด้านจราจร  การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว

3.5  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Element

Become a Member


Continue