สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภารกิจหน้าที่ของสำนักการศึกษา

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งบประมาณ และงานธุรการ ประกอบด้วย

1. งานงบประมาณ

1.1 งานเกี่ยวกับการเงินการบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายและสิ่งแทนเงิน การตรวจสอบหลักฐานคู่จ่ายเงินประเภททั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชีทำรายการบัญชี

1.2 งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของสำนักการศึกษา เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

1.3 งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของสำนัก

1.4 ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปี ซึ่งแสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียนและครู

1.5 งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับพัสดุ

2. งานธุรการ

2.1 จัดเก็บระเบียบกฎหมาย หนังสือราชการ

2.2 งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ เสนอแฟ้ม

2.3 งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

2.4 งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล

2.5 งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

2.6 งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

2.7 งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

2.8 งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

2.9 งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

2.10 งานสวัสดิการต่าง ๆ

2.11 งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

2.12 งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของสำนักการศึกษา รวมถึงตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตามแผน การติดตามผลและรายงาน

2.13 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

ฝ่ายแผนงานและโครงการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานแผนงาน และโครงการ งานระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย

1. งานแผนและโครงการ

1.1  วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

1.2  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.3  วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่าย 

1.4  การจัดทำงบประมาณประจำปี และบริหารงานงบประมาณ 

1.5  ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

1.6  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานเครือข่าย ICT

1.7  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานระบบสารสนเทศ

2.1  รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมสำนักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี

2.2  จัดทำระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบในการดำเนินการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ

2.3  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.4  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ส่วนบริหารการศึกษา

ส่วนบริหารการศึกษา  มีปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการปกครอง  บังคับบัญชา  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ติดตามผลงานและสั่งการของฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียนและฝ่ายวิชาการ

1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ ประกอบด้วย

1.1 งานการเจ้าหน้าที่  ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ในเรื่อง ดังนี้

1.1.1 การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ สอบคัดเลือกและการคัดเลือก

1.1.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ 

1.1.3 การลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

1.1.4 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ (งบอุดหนุน)

1.1.5 การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

1.1.6 การดำเนินการทางวินัย  ร้องเรียนและร้องทุกข์

1.1.7 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

1.2.1 การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา

1.2.2 การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ (งบอุดหนุน)

1.2.3 การจัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

1.2.4 การพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 

1.2.5 การจัดทำทะเบียนประวัติ

1.26 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน และงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย

2.1 งานการศึกษาปฐมวัย 

2.1.1 จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย โดยจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และแนวการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

2.1.2 ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กปฐมวัย

2.1.3 ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

2.1.4 จัดประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการแก่ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง

2.1.5 จัดทำบันทึก ประเมินผล และรายงานผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้หน่วยงานและผู้ปกครองทราบ

2.1.6 จัดเก็บข้อมูลสถิติการพัฒนาตามวัยของเด็กปฐมวัย

2.1.7 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.2 งานโรงเรียน  

2.2.1 งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จำนวนโรงเรียน จำนวนอาคาร ครู นักเรียน)

2.2.2 งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

2.2.3 งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบโรงเรียน

2.2.4 งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการสอนแก่โรงเรียน

2.2.5 งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู และมูลนิธิต่าง ๆ การจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน

2.2.6 งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียน

2.2.7 งานจัดซื้อหนังสือเรียน จัดซื้อแบบเรียนต่าง ๆ งานจัดซื้อแบบประเมินผลการเรียนประจำโรงเรียน

2.2.8 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

2.2.9 งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

2.2.10 งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ

2.2.11 งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

2.2.12 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.3 งานกิจการนักเรียน 

2.3.1 งานตรวจตราสอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียน

2.3.2 งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา

2.3.3 งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

 2.3.4 งานวิเคราะห์ วิจัย ศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม

2.3.5 งานลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี

2.3.6 งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล

2.3.7 งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ

2.3.8 งานเกี่ยวกับทะเบียน ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ

2.3.9 งานตรวจสอบสถานที่ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

2.3.10 งานแนะนำ ตักเตือน ห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงาน     เสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน

2.3.11 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  และงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย

3.1 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

3.1.1 จัดทำหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อนักเรียน ผู้สอน

3.1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

3.1.3 จัดทำส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1.4 ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นฐาน

3.1.5 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

3.2.1 จัดทำ จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่

3.2.2 จัดอบรมครู ในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร

3.2.3 พัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

3.2.4 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการปกครอง  บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ติดตามผลงานและสั่งการของฝ่ายการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย 

          ฝ่ายการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  และงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย

1. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

1.1 สำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ  เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

1.2 งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ รณรงค์เพื่อการเรียนรู้  หนังสือเผยแพร่ข่าวสาร

1.3 การอบรมผู้ปกครอง ดูแลแนะนำการศึกษา

1.4 การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่

 1.5  ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่

1.6  งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

1.7  งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ

1.8  งานรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป

1.9  งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่

1.10  งานการอบรมผู้ปกครอง ดูแลแนะนำการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป

1.11  งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่

1.12  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ

2.1  สำรวจข้อมูล สถิติความต้องการ ในด้านอาชีพของชุมชน ในเขตเทศบาล

2.2  ดำเนินการจัดหาวิทยากรและอาชีพตามความต้องการของชุมชน

2.3  ประสานงานการจัดหาแหล่งจำหน่ายหรือสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์จากการส่งเสริมอาชีพ

2.4  ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน

2.5  จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ

2.6  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

3.1  ควบคุมดูแลห้องสมุด และงานกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด

3.2  งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการยืม คืน หนังสือทะเบียนสมาชิก การให้บริการแก่ประชาชน

3.3  งานให้บริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

3.4  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น

3.5  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน่วยศึกษานิเทศก์

          หน่วยศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานพัฒนาวิชาการ  งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา งานวิจัยและติดตามประเมินผล และงานบริหารวิชาการ ดังนี้

1. งานพัฒนาวิชาการ

1.1 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

1.2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3 พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา

1.4 ส่งเสริมความร่วมมือองค์กร เครือข่าย การนิเทศและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

1.5 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

1.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.7 ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.8 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

2. งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา

2.1 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

2.2 วางแผนและจัดทำแผนการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา

2.3 รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

2.4 รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา

2.5 ประสานงานความร่วมมือกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ การจัดการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. งานวิจัยและการติดตามประเมินผล

3.1 ส่งเสริมการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

3.3 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

3.4 ทดสอบทางการศึกษา

4. งานบริหารวิชาการ 

4.1 ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.2 ประสานความร่วมมือเผยแพร่และการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.3 ติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.4 พัฒนาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

4.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

 4.6 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

4.7 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา

 4.8 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของสถานศึกษา

 4.9 นิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

 4.10 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

 4.11 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

Element

Become a Member


Continue