สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพกิจกรรมกองวิชาการ

ประชาคมชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 Big Cleaning Day 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน 

การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2560

ประชาคมเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560

Element

Become a Member


Continue