สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพกิจกรรมกองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี

การให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

Element

Become a Member


Continue