สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาและที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาและที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

บันทึกข้อตกลง ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 48/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
บันทึกข้อตกลง ต่อท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ 34/2563 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ครั้งที่ 2)
บันทึกข้อตกลง ต่อท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ 34/2563 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ 40/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารองค์พระเทิดพระเกียรติและปรับปรุงภูมิทัศน์ (ประชานิเวศน์ 3) บันทึกข้อตกลง ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 40/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (ครั้งที่1) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถ ค.ส.ล. บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี (อาคาร 1)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (ครั้งที่ 1) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลพระพรหม บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
บันทึกข้อตกลง ต่าท้ายสัญญาซื้อขายเลขที่ 275/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (ครั้งที่ 1)
บันทึกข้อตกลง ต่าท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 207/2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 (ครั้งที่ 3)
เผยแพร่ข้อมูลสาระของสัญญาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางวีพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 15 แยก 10
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา (ครั้งที่ 2) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถยนต์และเก็บเครื่องกลบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ระยะที่ 2
สาระสำคัญของสัญญาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา และแก้ไขเปลี่ยนปลงสัญญา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถยนต์และเก็บเครื่องกลบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช ระยะที่ 2
สาระสำคัญของสัญญาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณทางเท้าเลียบคลองมะขามโพรง เชื่อมท้ายซอยเรวดี 23
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ 228/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขาย เลขที่ 37/2562 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จัดซ์้อรถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR34 LXXXU จำนวน 1 คัน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ 88/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ และประตูระบายน้ำบางขุนเทียน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ 30/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขาย เลขที่ 254/2561 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จัดซื้อป้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 3×4 เมตรฯ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเลขที่ 39/2562 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขาย เลขที่ 290/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ ของสำนักการศึกษา
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) จำนวน 12 คัน เพื่อรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ลำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี
การเปลี่ยนแปลงสัญญา โครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ 055-47-0254 และ 055-57-0255)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คูน้ำสาธารณะประโยชน์ บริเวณท้ายซอยนนทบุรี 19 (ส่วนที่เหลือ)

Element

Become a Member


Continue