สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ติดต่อเทศบาลนครนนทบุรี

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ที่อยู่ : 1, 3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์0 2589 0500, 0 2580 2085, 0 2580 2272

โทรสาร : 0 2589 0516

เว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
Facebook : www.facebook.com/nakornnont
อีเมล : nontmu@nakornnont.mail.go.th

หมายเลขติดต่อหน่วยงาน

ผู้บริหาร เลขหมายตรง เลขหมายภายใน
 นายกเทศมนตรี  0 2580 3210 1328
 หน้าห้องนายกเทศมนตรี 0 2580 3210  1328
 รองนายกฯ ธนพงศ์ ธนเดชากุล 0 2580 3210 1328
 รองนายกฯ ประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน  0 2580 3210  1328
รองนายกฯ นายวรวุฒิ ศรีนนท์  0 2580 3210 1328
 รองนายกฯ วุฒิชัย มะสี 0 2580 3210 1328
 ปลัดเทศบาล  0 2589 0515 1333
 หน้าห้องปลัดเทศบาล 0 2589 0515 1333
 รองปลัดฯ ศราวุธ  ธรรมแสง  0 2580 3279 1305
 หน้าห้องรองปลัดฯ ศราวุธ  1301
 รองปลัดฯ วิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช  0 2580 3289  1306
 หน้าห้องรองปลัดฯ วิศิษฐ์  1301
 รองปลัดฯ สุกัญญา สุขการณ์ 0 2580 3287 1307
 หน้าห้องรองปลัดฯ สุกัญญา 1302
สํานักปลัดเทศบาล เลขหมายตรง เลขหมายภายใน
 หัวหน้าสํานักปลัด   1337
 หน้าห้องหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล    1321
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   1555
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1323
 หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1336
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่    1324
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร   1335
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1325
 หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง   1334
 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 1325
 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ (เทศกิจ)    2118
 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ฯ (เทศกิจ)
  2119
 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่   1304
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน    2212
 ศูนย์ดำรงค์ธรรม    2116
 โทรสาร  0 2589 0516  
     

สํานักการคลัง

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ผู้อํานวยการสํานักการคลัง   1230
 หน้าห้องผู้อํานวยการสํานักการคลัง   1227
 ผู้อํานวยการส่วนบริหารการคลัง    1242
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  0 2580 3260 1227, 1228, 1229
 ฝ่ายสถิติการคลัง   1226
 ส่วนพัสดุ  0 2589 0504 1234
 ฝ่ายการเงินและบัญชี   0 2580 0863  1232, 1233
 ฝ่ายระเบียบการคลัง   1232
 ส่วนพัฒนารายได้ 0 2580 3293  
 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้   1122
 หน้าห้องผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้   1117
 หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์   1118 – 1119
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 1120
 ฝ่ายพัฒนารายได้   1120
 ฝ่ายผลประโยชน์ (จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย)   1121, 1118
 ฝ่ายผลประโยชน์ (จัดเก็บ ต.สวนใหญ่, ต.บางกระสอ)   1116
 ฝ่ายผลประโยชน์ (จัดเก็บ ต. บางเขน, ต. ตลาดขวัญ)   1115
 สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลนครนนทบุรี   1243

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 สํานักการสาธารณสุขฯ 0 2580 0503,
0 2580 0867
 ผู้อํานวยการสํานักการสาธารณสุขฯ 0 2591 5180 1219, 1220
 ผู้อำนวยการส่วนบริการส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม   1206
 ผู้อำนวยการส่วนบริการธารณสุข 1204
 ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข   1207
 ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม   1202
 ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม    1206
 หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและคุณภาพสิ่งแวดล้อม    1212
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    1223, 1225
 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค   1213
 ฝ่ายวิชาการและแผนงานสาธารณสุข   1218
 กลุ่มงานบริการจัดการมูลฝอย   1202
 กลุ่มงานบริการจัดการสิ่งปฏิกูล  0 2589 0503 1203
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ    1214
 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค   1209
 กลุ่มงานสุขาภิบาล    1207
 กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    1210

สํานักการศึกษา

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา    2222
 รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ว่าง)    2223
 รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (ว่าง)    2215
 หน่วยศึกษานิเทศก์ / ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน   2216
 ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   2217
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   2218
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงิน   2219
 ฝ่ายแผนงานและโครงการ   2220
 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ   2221

สํานักการช่าง

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ส่วนการโยธาและสุขาภิบาล  0 2589 9824 2309 
 ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 0 2589 0495 2314 
 ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 0 2589 0499  2304
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    2308
 ฝ่ายการระบายน้ำ   2313

กองวิชาการและแผนงาน

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นายอุปถัมภ์  เกษตรเวทิน)
  2202
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์    2203, 2204
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   2205
 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   2206
 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   2207
 ฝ่ายนิติการ   1404
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   2116
 ห้อง Server อาคาร 1 ชั้น 2   2213
 โทรสาร 0 2589 6765  

กองสวัสดิการสังคม

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 กองสวัสดิการสังคม 0 2591 5021
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 2129
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   2130
 ฝ่ายพัฒนาชุมชน   2131
 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม   2132
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   2133
 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 2134
 โทรสาร 0 2580 2237

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ 2123
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   2124
 ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ   2125
 ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว   2126
 โทรสาร   2126
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขตรง  หมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการกองทะเบียนฯ   1106
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   1101
ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน   1102
ฝ่ายทะเบียนราษฎร  0 2589 0497, 0 2580 7205 1108, 1109, 1111, 1113
เคาน์เตอร์ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 0 2580 0869 1104, 1105
กองสารสนเทศภาษี และทรัพย์สิน หมายเลขตรง  หมายเลขภายใน
 งานธุรการ 0 2591 7863 – 6 ต่อ 310, 312  
 งานสำรวจ 0 2591 7863 – 6 ต่อ 160  

ห้องประชุม และ อื่นๆ

เลขหมายตรง

เลขหมายภายใน

 เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 0 2589 0500,
0 2580 2085,
0 2580 2272
0
 ห้องประชุม 1 ชั้น 2    1239
 ห้องประชุม2 ชั้น 2   1241
 ห้องประธานสภา    1401, 1402
 ห้องพักผ่อนข้างห้องประชุมสภา    1403
 ห้องรับรองแขกเมือง    1404
 ห้อง CCTV   1405
 งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่ และห้อง Server (อาคาร 2)    1304
 หน้าห้องประชุมใหญ่ชั้น 5   1501, 1502
 ห้องควบคุมลิฟท์   1507

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

เลขหมายตรง

 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) 0 2589 0506, 0 2589 0489
 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 2589 7714 – 6
 สำนักงานแขวงท่าทราย  0 2591 7863 – 7
      – งานธุรการ 0 2591 7863 – 6 ต่อ 222, 333
         – FAX 0 2591 7867
      – ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (แขวงท่าทราย)  
         – งานธุรการ, FAX 0 2952 8703
         – งานบัตรประจำตัวประชาชน 0 2591 7863 – 6 ต่อ 111
         – งานทะเบียนราษฎร 0 2591 7863 – 6 ต่อ 105
      – ฝ่ายการคลัง (แขวงท่าทราย)

0 2580 6494, 0 2952 8704 ,

0 2591 7863 – 6 ต่อ 115, 121

         – FAX 0 2580 5988
      – งานสวัสดิการสังคม (แขวงท่าทราย) 0 2591 7863 – 6 ต่อ 158
 สถานธนานุบาล 1 (ตำบลสวนใหญ่ ท่าน้ำนนทบุรี) 0 2525 1504
 สถานธนานุบาล 2 (ท่าทราย)  0 2591 0226
 สถานธนานุบาล 3 (สนามบินน้ำ) 0 2589 8037 – 8
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง  0 2525 2681
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต  0 2525 1505
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์  0 2525 0876
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 0 2525 0485
 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์  0 2589 8525
 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 0 2573 9723
 ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) 0 2525 0622
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์
(สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ชั้น 1)
  0 2589 0500, 02580 2044, 02580 2085
ต่อ 2101 – 2105
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ 0 2526 2935
 คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 0 2526 2935 ต่อ 4, 08 5047 4435
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย  0 2952 8705 – 6, 0 2591 7863 – 6 ต่อ 127, 130, 131
 คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 0 2591 7864 – 6 ต่อ 132, 133
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฏิ 0 2527 7320
 คลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 0 2527 7320, 08 0590 3485
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ทรายทอง 0 2588 4827
 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ 0 2589 6824
 สัตวแพทย์ (แขวงท่าทราย) 0 2580 0866

Element

Become a Member


Continue