สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง

แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

ขั้นตอนการใช้งานระบบ INFO

วิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการใช้งานระบบประมวลผลข้อมูลเกฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะและวิธีการกรอกข้อมูลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Element

Become a Member


Continue