สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

คู่มือบริการประชาชน

เอกสารก่อสร้าง
เอกสารที่อยู่อาศัย
เอกสารบริการสาธารณะ
เอกสารส่วนบุคคล

การขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน


คำขอมีบัตรใหม่ 349.13 Kb Download
คำร้องงานบัตรประชาชน 4.17 Mb Download
คำขอตรวจหลักฐาน 4.76 Mb Download
ขั้นตอนขอมีบัตรครั้งแรก 3.04 Mb Download

ขั้นตอนการติดต่อ

ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่มีอายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์ หรือนับแต่วันที่ได้สัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติหรือนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้สัญชาติไทย หรือนับแต่วันที่นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือนับแต่วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น แล้วแต่กรณีหากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

เอกสารในการติดต่อ

1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
2. สูติบัตรหรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เช่น ใบสุทธิสำเนาทะเบียนนักเรียน เป็นต้น
3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2. ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไปให้การรับรองด้วย
4. กรณีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวของบิดาและมารดามาแสดง ถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรม ให้นำใบมรณบัตรไปแสดงด้วย
* การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกดังกล่าวนี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การขอหมายเลขประจำบ้าน


บันทึกทะเบียนบ้านหาย 3.45 Mb Download

ขั้นตอนการติดต่อ

ผู้ใดสร้างบ้านใหม่ ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วัน สร้างเสร็จ โดยมีวิธีดำเนินการดังนี้
1. ให้เจ้าของบ้านหรือผู้ที่ได้มอบหมาย เป็นผู้ยื่นคำร้อง ขอมีเลขหมายประจำบ้าน
2. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ของผู้แจ้งหรือผู้มอบหมาย
4. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
5. สำเนาโฉนดที่ดินหรือ น.ส. 3 หรือหนังสือการทำประโยชน์ ในที่ดินที่มีชื่อผู้เกี่ยวข้อง

 

เอกสารในการติดต่อ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้แจ้ง
2. ใบอนุญาตการปลูกสร้างอาคาร
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของผู้แจ้ง
4. เลขที่บ้านใกล้เคียง (ถ้าทราบ)
5. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
6. บัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการผู้มอบ
7. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้มอบ
8. สำเนาโฉนดที่ดิน

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร


คำร้องทั่วไป 2.09 Mb Download

ขั้นตอนการติดต่อ

1. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักการช่าง ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
2. ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน และออกใบอนุญาต ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่น ๆ โดยจะใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน
3. ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบและออกใบอนุญาต
4. ติดต่อรับใบอนุญาตและแบบแปลน

 

เอกสารในการติดต่อ

1. คำร้อง ข.1 (รับได้ที่สำนักการช่าง)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
4. สำเนาโฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าตัวจริง)
5. แบบแปลน จำนวน 5 ชุด
6. รายการคำนวน พร้อมวิศวกรรับรอง
7. สถาปนิกรับรอง กรณีพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร
8. ใบควบคุมงานก่อสร้าง (น.4) กรณีอาคารใหญ่
9. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน กรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น
10. เอกสารประกอบอื่น ๆ

 

ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ

30-45 วัน

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน


ขั้นตอนการติดต่อ

1. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบ ที่สำนักการช่าง ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
2. ตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน และออกใบอนุญาต ตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
3. ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบและออกใบอนุญาต
4. ติดต่อรับใบอนุญาตและแบบแปลน

 

เอกสารในการติดต่อ

1. คำขอแจ้งการขุดดิน หรือถมดิน ด.1 (รับได้ที่สำนักการช่าง)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
4. สำเนาโฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าตัวจริง)
5. แบบแปลน จำนวน 5 ชุด
6. รายการคำนวน พร้อมวิศวกรรับรอง
7. ใบควบคุมงานก่อสร้าง (น.4)
8. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน กรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น
9. บันทึกข้อตกลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถมดิน
10. เอกสารประกอบอื่น ๆ

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การขอใช้บริการคำร้องสูบสิ่งปฏิกูล


ขั้นตอนการติดต่อ

-ติดต่อขอรับคำร้องขอใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูลที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น2) หรือ download แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูล จากเวบไซต์เทศบาลนครนนทบุรี “http://www.nakornnont.com/service/list.php”

-กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งวาดแผนที่ประกอบคำร้อง

-ยื่นใบคำร้องด้วยตนเองที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ชั้น2) อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี หรือ แฟกซ์ใบคำร้องมาที่หมายเลข 0 2589 0503 อย่างใดอย่างหนึ่ง

-ติดต่อนัดวัน/เวลา สูบสิ่งปฏิกูลที่หมายเลข 0 2589 0503 หรือนัดวันเวลาในการสูบสิ่งปฏิกูลทันที ในกรณีที่ยื่นใบคำร้องด้วยตนเอง

-รอรับบริการสูบสิ่งปฏิกูล

-ชำระค่าบริการ ตามอัตราค่าบริการ ดังนี้
ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 250 บาท
เศษที่เหลือไม่เกิน 1/2 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 150 บาท
ส่วนที่เกิน 1/2 ลูกบาศก์เมตรๆ ละ 250 บาท

 

หมายเหตุ

โปรดระวังรถสูบส้วมเถื่อน ผิดกฎหมาย เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ราคาแพง

ก่อนอนุญาตให้สูบส้วม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นรถของเทศบาล

รถสีเขียว/ขาว มีตราเทศบาลที่ข้างรถ และมีคำร้องฉบับที่ท่านเขียนนำไปแสดง

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การขอให้จัดสถานที่


ขั้นตอนการติดต่อ

1. ยื่นคำร้องทั่วไป ที่สำนักการช่าง หรือเทศบาลนครนนทบุรี
2. ผอ.สำนักการช่างสั่งการให้งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะออกสำรวจและติดตั้ง
3. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะดำเนินการตามความเหมาะสม จนแล้วเสร็จ

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การขอให้ซ่อมแซมถนนและสะพาน


ขั้นตอนการติดต่อ

1. ยื่นคำร้องทั่วไป ที่สำนักการช่าง หรือเทศบาลนครนนทบุรี
2. ผอ.สำนักการช่างสั่งการให้งานบำรุงรักษาทางและสะพานออกสำรวจ
3. งานบำรุงรักษาทางและสะพานรายงานการสำรวจ และกำหนดวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม
4. ผู้อำนวยการสำนักการช่างมีคำสั่งให้ดำเนินการซ่อมแซม
5. งานบำรุงรักษาทางและสะพานดำเนินการซ่อมแซมถนนและสะพาน จนแล้วเสร็จ รายงานผู้บังคับบัญชารับทราบ

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การขอไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ


ขั้นตอนการติดต่อ

1. แจ้งความประสงค์มาที่สำนักการช่าง หรือเทศบาลนครนนทบุรี ขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนน ซอย
2. ผู้อำนวยการสำนักการช่างมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าออกสำรวจ
3. มีหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวงให้สำรวจ ออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเงื่อนไขระยะเวลาการติดตั้ง
4. เทศบาลนครนนทบุรีเบิกค่าใช้จ่ายครึ่งแรกให้การไฟฟ้าฯ จากนั้น การไฟฟ้าฯ จึงดำเนินการติดตั้งตามเงื่อนไขระยะเวลา จนติดตั้งแล้วเสร็จ เทศบาลฯ จึงเบิกค่าใช้จ่ายครึ่งหลังให้แก่การไฟฟ้าฯ

 

หมายเหตุ

1. พื้นที่ดำเนินงาน ต้องเป็นทางสาธารณประโยชน์
2. เทศบาลนครนนทบุรีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทั้งหมด

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การมอบหมายดำเนินการแทน


หนังสือมอบอำนาจ 4.70 Mb Download

ขั้นตอนการติดต่อ

ผู้มีหน้าที่แจ้งได้แก่
เจ้าบ้าน ดำเนินการแจ้งการเกิด , การตาย , การแจ้งการย้ายที่อยู่ , การปลูกบ้าน , รื้อบ้าน
บิดาหรือมารดา ดำเนินการแจ้งการเกิด
ผู้ที่ทำการรื้อบ้าน ( กรณีมิใช่เจ้าบ้าน )

 

เอกสารในการติดต่อ

1. บัตรประจำตัวประชาชน

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การยกที่ดินเป็นสาธารณะ


ขั้นตอนการติดต่อ

มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้พื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น
1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน
2. ทรัพย์สินสำหรับพเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ
3. ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร สำนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธ ยุทธภัณฑ์

 

 ขั้นตอน

1. ที่สาธารณะ หมายถึง ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีกาเรียกเก้บค่าตอบแทนหรือไม่
2. ทางสาธารณะ หมายถึง ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ เป็นของเอกชน ในกรณีนี้ เทศบาลไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากต้องขออนุญาตเจ้าของที่ดินก่อน โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ
2.1 เจ้าของที่ดินอนุญาตให้เทศบาลฯ เข้าทำทางสาธารณะ ผ่านที่ดินของเจ้าของที่ดิน เทศบาลฯ สามารถเข้าดำเนินการได้เลย
2.2 เจ้าของที่ดินไม่อนุญาต ในกรณีนี้ จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
2.3 เจ้าของที่ดินเป็นบุคคลสาปสูญ ในกรณีนี้ จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป
2.4 กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการช่าง

 

หมายเหตุ

ประชาชนที่มีความประสงค์ให้เทศบาลนครนนทบุรีเข้าปรับปรุงทางสาธารณะ ควรติดต่อประสานกับเจ้าของที่ดินในเบื้องต้น เพื่อลดขั้นตอน เพื่อความรวดเร็ว และทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในทะเบียนบ้าน


ขั้นตอนการติดต่อ

1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานเห็นว่าเอกสารเชื่อถือได้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน เอกสารการทะเบียนราษฎรให้ตรงกับหลักฐาน แล้วมอบสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สูติบัตร หรือมรณบัตร คืนผู้แจ้ง

 

เอกสารในการติดต่อ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบตั้งชื่อสกุล ฯลฯ
4. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การแจ้งตาย


เอกสารใบแจ้งตาย 4.23 Mb Download

ขั้นตอนการติดต่อ

เมื่อมีคนตายในบ้านให้เจ้าของบ้าน เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งต่อท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย ในกรณีไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้พบศพ แจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาพบศพ
เมื่อมีคนตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือ ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง ต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ตาย หรือ พบศพหรือแห่งท้องที่ ที่จะแจ้งได้ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือพบศพ ในกรณีนี้จะแจ้ง ต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจก็ได้

 

เอกสารในการติดต่อ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของเจ้าบ้าน
2. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้แจ้ง
4. หนังสือมอบหมาย จากเจ้าบ้าน (กรณีตายในบ้าน)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน (กรณีตายในเขต)

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง


ขั้นตอนการติดต่อ

การแจ้งย้ายปลายทาง 2 วิธี

โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมคำยินยอม เป็นหนังสือของเจ้าบ้านที่เข้าไปอยู่ ใหม่ แสดงต่อนายทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียม 5 บาท
1. การแจ้งย้ายปลายทางปกติ คือ การแจ้งย้ายปลายทางที่สำนักทะเบียน ต้นทาง หรือสำนักทะเบียนปลายทาง ไม่ได้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์โดยให้ผู้ย้าย ที่อยู่ จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออก และ ย้ายเข้า ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องถิ่น ที่ไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมคำยินยอมเป็น หนังสือของเจ้าบ้าน ที่เข้าไปอยู่ใหม่ แสดงต่อนายทะเบียน และเสีย ค่าธรรมเนียม 5 บาท
2. การแจ้งย้ายปลายทางโดยอัตโนมัติ หมายถึง การแจ้งย้ายปลายทาง กรณีสำนักทะเบียนต้นทาง และ สำนักทะเบียนปลายทาง ปฏิบัติงานทะเบียน ราษฏรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้ย้าย จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออก และ ย้ายเข้าต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ ที่ไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน

 

เอกสารในการติดต่อ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน
3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของเจ้าบ้าน
4. หนังสือยินยอมแจ้งปลายทางจากเจ้าบ้าน
5. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของบ้านที่จะย้าย

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การแจ้งย้ายที่อยู่ออก


ขั้นตอนการติดต่อ

เมื่อผู้อยู่ในบ้านออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้าน แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออกไปหลักฐานที่นำไปแสดง

 

เอกสารในการติดต่อ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้แจ้ง
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของเจ้าบ้าน

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

การแจ้งย้ายที่อยู่เข้า


ขั้นตอนการติดต่อ

เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับ แจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้น ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ ให้นำหลักฐานการ ย้ายออกไป แสดงต่อนายทะเบียนด้วย

 

เอกสารในการติดต่อ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้แจ้ง
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของเจ้าบ้าน
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ( ตัวจริง ) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
4. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น

การแจ้งเกิด


ขั้นตอนการติดต่อ

เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ให้เจ้าบ้าน หรือบิดามารดา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วันนับแต่วันเกิดการแจ้งเกิด ผู้แจ้งเกิดควรดำเนินการดังนี้

1.) ให้แจ้งชื่อตัวของเด็กเกิดใหม่ พร้อมกับการแจ้งเกิดและแจ้ง ชื่อ – สกุลด้วยพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก
2.) แจ้งวัน เดือน ปี และสถานที่เกิดถ้ามีหนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลให้นำไปแสดงด้วย
3.) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของบิดาและมารดาของเด็ก
4.) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่ผู้แจ้งการเกิด ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัว ที่นำไปแสดง ( กรณีผู้แจ้งมิใช่บิดา – มารดา )

 

เอกสารในการติดต่อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ของบิดามารดา
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา –มารดา
3. ทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
4. หนังสือยินยอม ให้บุตรใช้ชื่อสกุล กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส
5. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้รับมอบหมาย
6. หนังสือมอบหมายจากบิดา – มารดา ให้มาแจ้งเกิดแทน

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

ติดต่อชำระภาษีที่ส่วนพัฒนารายได้


ขั้นตอนการติดต่อ

การชำระภาษี

– ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กรณีชำระปกติ
– ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 (พร้อมเอกสาร)
– ตรวจเอกสาร
– ออกใบแจ้งการประเมิน
– ออกใบเสร็จรับเงิน
กรณีแจ้งใหม่
– ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 (พร้อมเอกสาร)
– ตรวจเอกสาร
– ออกใบรับพร้อมแจ้งนัดการตรวจสอบ
– ตรวจสอบโรงเรือนและที่ดิน(ออกสำรวจ)
– คำนวณค่าภาษีออกใบแจ้งการประเมินพร้อมจัดส่ง
– ออกใบเสร็จรับเงิน

 

ภาษีบำรุงท้องที่

กรณีชำระปกติ

– ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 (พร้อมเอกสาร)
– ตรวจเอกสาร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
– ออกใบเสร็จรับเงิน
กรณีแจ้งการประเมินใหม่
– ยื่นแบบ ภ.ร.ด.5 (พร้อมเอกสาร)
– ตรวจเอกสารข้อมูล
– ประเมินค่าภาษี
– ออกใบเสร็จรับเงิน

 

ภาษีป้าย

กรณีชำระปกติ

– ยื่นแบบ ภ.บ.ท.1 (พร้อมเอกสาร)
– ตรวจเอกสารและข้อมูล
– ออกใบเสร็จรับเงิน
กรณีแจ้งการประเมินใหม่
– ยื่นแบบ ภ.ร.ด.1 (พร้อมเอกสาร)
– ตรวจเอกสารข้อมูล
– ตรวจสอบป้าย(ออกสำรวจ)
– คำนวณค่าภาษีออกใบแจ้งการประเมินพร้อมจัดส่ง
– ออกใบเสร็จรับเงิน

 

เอกสารในการติดต่อ

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาทะเบียนพาณิชย์(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
4.หนังสือมอบอำนาจ(ภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย กรณีให้ผู้อื่นมาติดต่อแทน)
5.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน(โฉนดที่ดิน)
6.ใบเสร็จรับเงินของปีที่แล้ว
7.หนังสือสำเนาการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดิน

 

หมายเหตุ

เปิดให้บริการในวันราชการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. (โดยไม่หยุดพักเที่ยง)

เปิดให้บริการในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

บริการด้านสวัสดิการสังคม


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 164.81 Kb Download
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 161.38 Kb Download
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 159.11 Kb Download

บริการด้านสิ่งปลูกสร้างและผังเมือง


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 163.03 Kb Download
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 168.96 Kb Download
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 164.41 Kb Download
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 197.21 Kb Download
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 176.91 Kb Download
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 176.53 Kb Download
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 196.47 Kb Download
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 170.82 Kb Download
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 181.08 Kb Download
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 198.43 Kb Download
การแจ้งขุดดิน 175.03 Kb Download
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 176.50 Kb Download
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 202.22 Kb Download
การแจ้งถมดิน 174.77 Kb Download
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 177.12 Kb Download

บริการด้านการศึกษา


การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 253.10 Kb Download
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 251.33 Kb Download
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 250.46 Kb Download
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 250.72 Kb Download

บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 276.07 Kb Download
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 234.20 Kb Download
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 224.22 Kb Download
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 222.21 Kb Download
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 277.16 Kb Download
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) 182.26 Kb Download
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 223.35 Kb Download
การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 162.83 Kb Download
การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 153.86 Kb Download
การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 153.62 Kb Download
ขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 253.49 Kb Download
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 172.00 Kb Download
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 168.67 Kb Download
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 264.86 Kb Download
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 282.35 Kb Download
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 279.73 Kb Download
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 279.36 Kb Download
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 273.26 Kb Download
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 279.31 Kb Download
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 272.90 Kb Download
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 272.41 Kb Download
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 265.86 Kb Download
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 263.48 Kb Download
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 257.19 Kb Download
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 312.93 Kb Download
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 278.72 Kb Download
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 282.70 Kb Download
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 273.30 Kb Download
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 279.51 Kb Download
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 265.90 Kb Download
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 267.31 Kb Download
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 261.17 Kb Download
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 309.23 Kb Download
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 278.71 Kb Download
การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 257.15 Kb Download
การสมัครสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี 164.37 Kb Download
การต่ออายุสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี 158.07 Kb Download

บริการด้านการเสียภาษีท้องถิ่น


การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 245.92 Kb Download
การรับชำระภาษีป้าย 259.47 Kb Download
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 255.40 Kb Download

บริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 269.66 Kb Download
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 287.06 Kb Download
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 285.64 Kb Download
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 272.85 Kb Download
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 274.08 Kb Download
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 288.80 Kb Download
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 270.79 Kb Download
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 270.35 Kb Download
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 266.18 Kb Download
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด 270.32 Kb Download
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 264.92 Kb Download

บริการด้านทะเบียนราษฎร


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 206.25 Kb Download
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ 209.33 Kb Download
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน 196.28 Kb Download
การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 226.75 Kb Download
การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 207.30 Kb Download
การขอเลขที่บ้าน 201.59 Kb Download
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 201.32 Kb Download
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 155.27 Kb Download
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 202.64 Kb Download
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 199.95 Kb Download
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 198.11 Kb Download
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ 199.67 Kb Download
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 196.57 Kb Download
การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย 194.15 Kb Download
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 202.75 Kb Download
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 203.79 Kb Download
การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล 202.16 Kb Download
การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง) 217.23 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 157.12 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 159.17 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 158.89 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๓ 156.93 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด 218.19 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 155.84 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย 158.56 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ 157.67 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย 157.21 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 158.09 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) 160.30 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 157.13 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 160.26 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 158.60 Kb Download
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 154.76 Kb Download
การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปกระเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน 156.16 Kb Download
การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง 155.89 Kb Download
การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น 165.92 Kb Download
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 166.24 Kb Download
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 127.47 Kb Download
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ 245.56 Kb Download
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด 243.85 Kb Download
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น 246.35 Kb Download
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 241.09 Kb Download
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 239.37 Kb Download
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 231.51 Kb Download
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 240.58 Kb Download
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น 238.57 Kb Download
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 242.10 Kb Download
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น 238.35 Kb Download
การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 160.89 Kb Download
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม 159.96 Kb Download
113 การรับแจ้งการย้ายเข้า 161.75 Kb Download
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 163.85 Kb Download
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 161.88 Kb Download
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 162.38 Kb Download
การรับแจ้งการย้ายออก 159.93 Kb Download
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 165.94 Kb Download
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า 161.64 Kb Download
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 162.07 Kb Download
การขอบ้านเลขที่ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 238.64 Kb Download
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 277.33 Kb Download
การจำหน่ายชื่อและรายการ กรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (ระเบียบฯ ข้อ 109) 238.65 Kb Download
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล เมือปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ (ระเบียบฯ ข้อ 111) กรณีในเขต และกรณีสำนักทะเบียนอื่น 239.73 Kb Download

บริการด้านบัตรประจำตัวประชาชน


การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล 195.48 Kb Download
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่ 189.81 Kb Download
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.") 181.28 Kb Download
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 226.59 Kb Download
การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 199.24 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม) 216.02 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 216.19 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 215.29 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 215.81 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน 198.63 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี 197.47 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว 187.72 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น 191.45 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ 197.55 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ 187.25 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ 201.38 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ 195.10 Kb Download
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย 199.35 Kb Download
การขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ 238.44 Kb Download
การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ 236.25 Kb Download

บริการด้านอื่น ๆ


การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 282.11 Kb Download
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ 178.59 Kb Download
การสมัครเป็นสมาชิกการฌปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 188.97 Kb Download
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 179.04 Kb Download
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น 216.46 Kb Download

Element

Become a Member


Continue