สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

คำถามที่พบบ่อย FAQ

งานทะเบียนราษฎร/บัตรประจำตัวประชาชน

กรณีเด็กเกิดที่ต่างประเทศ เมื่อต้องการขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย ต้องดำเนินการอย่างไร?

ให้เจ้าบ้าน บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย นำหลักฐานสูติบัตรที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยหรือเอกสารรับรองการเกิดที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศที่เด็กเกิดซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและผ่านการรับรองคำแปลถูกต้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน (พร้อมตัวเจ้าบ้าน), บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ของผู้ที่จะเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน จำนวน 2 รูป ไปดำเนินการขอเพิ่มชื่อที่สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่บิดามารดามีภูมิลำเนาอยู่ในปัจจุบัน

ผู้เยาว์อายุ 18 ปีบริบูรณ์ สามารถขอแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ด้วยตนเองได้หรือไม่ ?

ผู้เยาว์สามารถขอแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางด้วยตนเองได้ ถ้าเป็นการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ หรือทะเบียนบ้านของบ้านที่บิดามารดา หรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่เป็นหลักแหล่งประจำ แต่ถ้าสถานที่อยู่ปลายทางมิใช่สถานที่อยู่อันเป็นหลักแหล่ง หรือภูมิลำเนาของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ผู้เยาว์ก็ไม่สามารถขอแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถขอแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางด้วยตนเองได้

กรณีซื้อบ้าน แต่ยังไม่ได้แจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านที่ซื้อ และผู้ขายได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยไม่ได้แจ้งย้ายออกและไม่สามารถติดต่อได้ ถ้าผู้ซื้อประสงค์จะแจ้งย้ายเข้าบ้านที่ซื้อ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนเพื่อขอเป็นเจ้าบ้าน  โดยนำหลักฐานการซื้อขายไปแสดง และขอย้ายชื่อเข้าในทะเบียนบ้านได้ สำหรับผู้ขายเมื่อไม่ได้อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวแล้ว และไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใด ไม่สามารถติดต่อได้เกิน 180 วัน ให้เจ้าบ้านดำเนินการแจ้งย้ายไม่ทราบที่อยู่ต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันครบ 180 วัน

กรณีทะเบียนบ้านไม่มีเจ้าของบ้าน ใครเป็นผู้ทำการแทนในฐานะเจ้าบ้าน ?

ให้บุคคลซึ่งครอบครองบ้านในขณะนั้น (ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะใด)ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้าน โดยนายทะเบียนจะตรวจสอบหรือสอบถามให้ได้ข้อเท็จจริงว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ครอบครองดูแลบ้านในขณะนั้นจริงหรือไม่ หากตรวจสอบหรือสอบถามข้อเท็จจริงแล้วเชื่อได้ว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ครอบครองดูแลบ้านในขณะนั้นจริง นายทะเบียนก็จะให้บุคคลนั้นทำการแทนในฐานะเจ้าของบ้านต่อไป

กรณีสูติบัตร/มรณบัตรสูญหายจะขอคัดใหม่ได้ที่ไหน ?

กรณีขอคัดสำเนาต้องขอคัดที่สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต/เทศบาล ที่ออกสูติบัตรหรือมรณบัตรแต่ถ้าขอคัดแบบรับรองสามารถขอคัดได้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอ/เขต/เทศบาล ทั่วประเทศ

กรณีในสูติบัตรไม่ระบวันเกิดและเดือนเกิด แต่ทราบวันเกิดและเดือนเกิดของตัวเอง อยากทราบว่าถ้าจะไปขอให้สำนักทะเบียนแก้ไขรายการให้จะได้หรือไม่ ?

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ผู้ขอแก้ไขต้องนำเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้มาแสดง เพื่อให้นายทะเบียนพิจารณาพยานหลักฐาน เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารดังกล่าวเชื่อถือได้ นายทะเบียนก็จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวให้ แต่ถ้าผู้ร้องไม่มีเอกสารราชการใด ๆ มาแสดง นายทะเบียนจะสอบสวนพยานหลักฐาน และรวบรวมหลักฐานเสนอนายอำเภอพร้อมด้วยความเห็น เมื่อนายอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานดังกล่าวเชื่อถือได้ นายอำเภอจะสั่งให้นายทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวให้ โดยให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการ ในเอกสารทะเบียนราษฎร ณ สำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอแก้ไข (ถ้ามี)

กรณีบิดาได้เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนชื่อสกุลมาใช้สกุลมารดา แต่รายการในสูติบัตรของบุตรยังเป็นชื่อและนามสกุลเดิมของบิดา ถ้าต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการชื่อสกุลในสูติบัตรของบุตรให้เป็นชื่อสกุลใหม่ตามบิดา สามารถทำได้หรือไม่ ?

รายการชื่อตัวชื่อสกุลของบิดาในสูติบัตรบุตรซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังการออกสูติบัตรแล้ว ไม่สามารถแก้ไขในสูติบัตรได้ เนื่องจากรายการในสูติบัตรเป็นข้อเท็จจริงในขณะที่เด็กเกิด เมื่อจะใช้เอกสารดังกล่าวจะต้องใช้ควบคู่กับหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลของบิดา

กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่ไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อน ต้องการจะทำบัตรฯ สามารถติดต่อดำเนินการได้ที่ไหน ?

ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544  กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน กรณีบุคคลที่ได้รับการแจ้งเกิด มีชื่อในทะเบียนบ้าน มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แต่ไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนเลย สามารถติดต่อขอทำบัตรครั้งแรกได้  ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต หรือสำนักงานเทศบาลที่เปิดให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน ทุกแห่ง

การเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ใหม่ ตามโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านมีความแตกต่างจากบ้านเลขที่ในระบบเดิมอย่างไร ?

การกำหนดบ้านเลขที่ในระบบเดิมจะกำหนดตามพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่โซนกว้าง ๆ โดยการกำหนดบ้านเลขที่จะกำหนดให้ตามลำดับการปลูกสร้างก่อน-หลัง ทำให้บ้านเลขที่กระโดดข้ามพื้นที่ไม่เรียงกันเป็นระเบียบ ยากต่อการตรวจสอบและค้นหา  ส่วนการกำหนดบ้านเลขที่ในรูปแบบใหม่เป็นการกำหนดบ้านเลขที่เรียงตามลำดับบ้านในแต่ละถนน ตรอก ซอย โดยฝั่งซ้ายจะกำหนดบ้านเลขที่ให้เป็นเลขคี่ เช่น 1 3 5 7 9 ส่วนฝั่งขวาจะกำหนดบ้านเลขที่เป็นเลขคู่ เช่น 2 4 6 8 10 เรียงกันไปตามลำดับบ้านในแต่ละถนน ตรอก ซอย จนครบทุกหลัง ซึ่งทำให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วในการค้นหาที่ตั้ง

เมื่อได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ใหม่แล้ว หนังสือกรรมสิทธิ์ที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ต้องแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยหรือไม่ ?

เจ้าของกรรมสิทธิ์สามารถนำหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ไปประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิงในการทำนิติกรรมต่างๆได้ โดยไม่ต้องแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ในเอกสารดังกล่าว

กรณีเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ตามโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่แล้ว ต้องไปแจ้งการไฟฟ้า การประปา หรือหน่วยงานอื่นที่เคยทำนิติกรรมหรือไม่ ?

เจ้าบ้านหรือบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านสามารถนำหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่แจ้งกับหน่วยงานที่ทำนิติกรรม เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้องได้

งานบริการสาธารณสุข

สุนัขหรือแมวส่งเสียงดังรบกวน และถ่ายมูลสร้างความเดือดร้อน ต้องทำอย่างไร

1.1 เขียนคำร้องแจงรายละเอียด แผนที่ หรือรูปภาพประกอบต่อเทศบาลนคร นนทบุรี

                    1.2 เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ หากพบเบื้องต้นจะประสานขอความร่วมมือเจ้าของ หรือผู้เลี้ยง และหากยังมีการสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อไป จะดำเนินการตาม  ขั้นตอน กฎหมายตามแนวทาง ดังนี้

                             – เทศบัญญัตินครเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2547 ข้อ 6 ให้สัตว์ต่อไปนี้เป็นสัตว์ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

                             6.8 สุนัข

                             6.9 แมว

                             ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใด

                             7.1 เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 6 ภายในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

                             7.2 ปล่อยให้สัตว์ปล่อยมูลบนที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลนคร นนทบุรีและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป

                             ข้อ 11 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตน มิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น

                             ข้อ 12 นอกจากเลี้ยงสัตว์เป็นปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

                             12.1 จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์ และมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ

                             12.2 รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ

                             12.3 กำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ

                             12.4 จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์

                             12.5 ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน

                             12.6 ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดห้ามไว้

สุนัขจรจัดก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ดุร้าย มีจำนวนมากต้องทำอย่างไร

1.1 เขียนคำร้องแจงรายละเอียด แผนที่ หรือรูปภาพประกอบต่อเทศบาลนครนนทบุรี

                             ข้อ 6 ให้สัตว์ต่อไปนี้เป็นสัตว์ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

                             6.8 สุนัข

                             6.9 แมว

                             ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใด

                             7.1 เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 6 ภายในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

                       ข้อ 14 กรณีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพบสัตว์ในที่สาธารณะหรือทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของ พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน เมื่อพ้นกำหนดยังไม่มีผู้ใดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้เจ้าพนักงาน  ท้องถิ่นมีอำนาจทำลายสัตว์ดังกล่าวนั้นได้

เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาตมีอะไรบ้าง

1. แสดงบัตรประชาชน

2. ทะเบียนบ้าน

3. สำเนาสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร

4. สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

5. ใบรับรองแพทย์ (กรณีกิจการเสริมสวย สักผิวหนัง และจำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร)

เอกสารที่ใช้ในการต่อใบอนุญาตมีอะไรบ้าง

1. ใบอนุญาตฉบับเดิม

2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

3. ใบรับรองแพทย์ (กรณีกิจการเสริมสวย สักผิวหนัง และจำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร)

4. รูปถ่าย จำนวน 3 ใบ (กรณีขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ)

อัตราค่าบริการในการสูบสิ่งปฏิกูลเท่าไร

ค่าบริการสูบสิ่งปฏิกูล ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท เศษที่เหลือไม่เกิน ½ ลูกบาศก์เมตรละ 150 บาท  ส่วนที่เกิน ½ ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท

คิวในการไปสูบสิ่งปฏิกูลเมื่อไร

1. กรณีที่มาเขียนคำร้องด้วยตนเอง สามารถนัดวันได้เลย

2. กรณีที่ส่ง Fax (คำร้อง) ต้องโทรมานัดวันหลังส่งเอกสาร

3. กรณีส่งคำร้องมาทางเว็บไซต์ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

งานด้านสวัสดิการสังคม

เงินเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการเข้าบัญชีวันที่เท่าไหร่

เงินจะเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ยกเว้น กรณีวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการก็จะเข้าบัญชีให้ก่อนวันที่ 10 เช่น ในเดือนมิถุนายน วันที่ 10 ตรงกับวันอาทิตย์ เงินก็จะเข้าบัญชีในวันที่ 8

ทำไมอายุครบ 70 ปี แต่เบี้ยผู้สูงอายุถึงยังไม่ปรับขึ้นเป็น 700 บาท

การปรับเบี้ยผู้สูงอายุตามอัตราขั้นบันได ให้นับอายุ ณ วันที่ 30 กันยายนของปี คือนับตามปีงบประมาณนั่นเอง เช่น ผู้สูงอายุเกิดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2491 การปรับตามขั้นบันไดจะเริ่มในเดือนตุลาม 2561 จะไม่ได้ปรับให้ตรงตามวันเกิด แต่ถ้าผู้สูงอายุเกิดวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2491 จะปรับเบี้ยตามขั้นบันไดในเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้น

งานบริการด้านการศึกษา

การแจ้งเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับต้องดำเนินการอย่างไร

1.1 ให้บิดามารดา หรือมารดา หรือบิดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 (นับตาม พ.ศ. เกิด) ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นำเด็กในความปกครองไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม (ของปีที่อายุครบ) ถึงวันที่16 พฤษภาคม (ของปีที่เข้าเรียน) ณ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

          1.2 การแจ้งส่งเด็กเข้าเรียนตามข้อ 1 ใช้หลักฐานประกอบการแจ้ง ดังนี้

      1) สูติบัตรของเด็ก พร้อมสำเนา                                               จำนวน  1  ฉบับ

      2) ทะเบียนบ้านของเด็ก พร้อมสำเนา                                        จำนวน  1  ฉบับ

      3) บัตรประชาชนของบิดามารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก พร้อมสำเนา     จำนวน  1  ฉบับ

      4) บุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) ให้ใช้หลักฐานทางราชการ เช่น หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการเกิด ทะเบียนบ้านของบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ท.ร.13) หรือทะเบียนประวัติบุคคลที่เข้าเมืองโดยมิชอบกฎหมาย ที่หน่วยราชการสำรวจหรือจัดทำขึ้น

1.3 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2589-0500 ต่อ 2216

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีมีจำนวนกี่แห่ง ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง

1 โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้

                1) โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง

                    – จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                    – ที่ตั้ง 41/5 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2525-2681 โทรสาร 0-2525-2681

                2) โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

                    – จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                    – ที่ตั้ง 3/13 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2525-1505 โทรสาร 0-2525-1505

                3) โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์

                    – จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                    – ที่ตั้ง 164/1 หมู่ที่ 6 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 0-2525-0876 โทรสาร 0-2525-0876

                4) โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ

                    – จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                    – ที่ตั้ง 181/31 หมู่ที่ 2 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2525-0485 โทรสาร 0-2525-0485

                5) โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

                    – จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                    – ที่ตั้ง 74/1056 หมู่ที่ 6 ถนนติวานนท์ 38 ซอยทานสัมฤทธิ์ 21 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2589-6083 โทรสาร 0-2580-8395

                6) โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

                    – จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

                    – ที่ตั้ง 17/1 ซอยสามัคคี 58 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2573-9723 โทรสาร 0-2573-9723

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

                1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 วัดท้ายเมือง

                    – ที่ตั้ง 41/5 หมู่ที่ 1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2525-2681

               2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 2 วัดฝาง

                  – ที่ตั้ง 28/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2526-2943

               3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 3 วัดนครอินทร์

                   – ที่ตั้ง 164/1 หมู่ 6 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2525-0876

               4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 4 ตำบลตลาดขวัญ

                   – ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 02-526-0430

               5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 5 ทานสัมฤทธิ์

                   – ที่ตั้ง 127 หมู่ที่ 6 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 0-2589-4460

               6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 6 ตำบลบางเขน

                    – ที่ตั้ง 2/2 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 0-2965-1237

               7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์

                    – ที่ตั้ง 1/92 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 0-2950-9147

               8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 8 ทางหลวงโพธิ์ทอง

                    – ที่ตั้ง 132 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   โทรศัพท์ 0-2525-3062

               9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ

                    – ที่ตั้ง 7 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 0-2525-1509

               10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 10 วัดบัวขวัญ

                    – ที่ตั้ง 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 0-2589-1333

               11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 11 ท่าทรายประชาอุปถัมภ์

                    – ที่ตั้ง 5 ซอยทรายทอง ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 0-2591-3092

               12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 12 ประชานิเวศน์ 3

                    – ที่ตั้ง 51 ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 9 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 0-2580-7211

งานบริการด้านเทศกิจ

เข็นรถขายของบนทางเท้า โดนเจ้าหน้าที่เทศกิจจับ ยึดของกลางต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ ?

เปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานที่สาธารณะ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

พบเห็นผู้ค้าล้างจานและทิ้งน้ำลงท่อระบายน้ำ ?

จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพราะผู้กระทำความผิด ทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ หรับไม่เกิน 10,000 บาท

ขออนุญาตติดป้ายโฆษณาบนเสาไฟฟ้าได้ไหม ?

ไม่ได้ เพราะผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ประชาชนสามารถทำการค้าบนบาทวิถีได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ ข้อยกเว้น การกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นความผิด

  1. ปรุงอาหาร หรือขายสินค้าในถนนส่วนบุคคล
  2. ผู้อยู่ในรถยนต์ หรือผู้ขับขี่ หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซื้อสินค้าที่ขาย หรือจำหน่ายบนถนนส่วนบุคคล
  3. ปรุงอาหาร หรือจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระทำได้ในระยะวัน เวลา ที่กำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

จะชำระค่าปรับได้ที่ไหน ?

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ

หลักฐานที่ต้องใช้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเป็นชาวต่างประเทศ
  2. หนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามคำสั่ง
  3. หนังสือแจ้งให้มาชำระค่าปรับ
  4. กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หลักฐานหนังสือบริคณธ์สนธิ พร้อมประทับตรานิติบุคคล

งานบริการด้านบุคลากร

รับสมัครที่ไหน ?

ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ใบสมัครเอาจากที่ไหน ?

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี หรือสามารถขอใบสมัครได้ที่ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งสำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด ?

ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ในวันราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 02 589 0500 ต่อ 1324

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร (การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง) จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการไหม ?

ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ

พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถค้ำประกันได้ไหม ?

ต้องเป็นไปตามประกาศรับสมัคร

สถานที่ในการจัดฝึกอบรมจัดที่ไหน ?

สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร เบอร์ภายใน 1325

กำหนดการ เริ่มฝึกอบรมเวลาเท่าไร ?

ท่านสามารถดูได้จากเอกสารแนบท้ายคำสั่ง หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร เบอร์ภายใน 1325

ตามเรื่องเอกสารคำสั่งที่ไปราชการในการฝึกอบรมของหน่วยงานสำนัก/กอง ต่าง ๆ ออกให้หรือยัง ?

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจะตรวจเช็คเอกสารคำสั่งมิให้และรีบดำเนินการตามเอกสารคำสั่งที่ไปราชการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

Element

Become a Member


Continue