สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

การแก้ไขป้องกันน้ำท่วม

การแก้ไขป้องกันน้ำท่วม

เทศบาลนครนนทบุรีมีพื้นที่ 38.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

 • ทิศเหนือ ติดเขตเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีคลองบางตลาดเป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคลองบางเขน (เก่า) เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคลองประปาเป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดแม่น้ำเจ้าพระยา
flood

จากการแบ่งพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เฝ้าระวังป้องกันและการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วนั้น ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญ ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยสั่งการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ สามารถเข้าถึงจุดปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้งปี
 2. ลดระดับน้ำภายในคลองและท่อระบายน้ำเพื่อให้เป็นแก้มลิงชั่วคราว
 3. หากฝนตกในเวลากลางคืน ตอนเช้าประชาชนออกไปทำงานผิวจราจรจะต้องแห้งสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก
 4. ในฤดูฝนจัดกำลังให้เฝ้าระวังป้องกันเป็นพิเศษ

จากการดำเนินการป้องกันน้ำท่วมในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาพบปัญหาดังต่อไปนี้

 1. การระบายน้ำจากท่อระบายน้ำไปสู่สถานีสูบน้ำบางแห่งทำได้ช้า เนื่องจากสภาพท่อระบายน้ำเก่า อุดตัน คลองระบายน้ำมีสภาพตื้นเขิน
 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางระบายน้ำบางแห่งก่อสร้างล่าช้า แล้วเสร็จไม่ทันฤดูฝนทำให้โครงการนั้น ๆ เกิดปัญหากับการระบายน้ำเสียเอง
 3. บุคลากร ที่รับผิดชอบสถานีสูบน้ำและดูแลรักษาสภาพคลองไม่เพียงพอ
 4. ระบบติดตามตรวจสอบ รายงานสภาพปัญหาในเชิงวิทยาศาสตร์ยังไม่มีความพร้อมทำให้การรายงานสภาพปัญหา ข้อมูล ข้อเท็จจริง ไม่แน่นอน

เทศบาลนครนนทบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง โดยได้บรรจุโครงการที่จะแก้ไขปัญหาเข้าแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการต่อไปนี้

 1. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา งบประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยทำการก่อสร้างเขื่อนและสถานีสูบน้ำ
 2. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานีสูบน้ำต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยทำการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำ พร้อมตั้งห้องปฏิบัติการ (Wall Room)
 3. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำใต้ทางด่วน (ติดคลองบางเขน) โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากรางระบายน้ำใต้ทางด่วนลงสู่คลองบางเขน
 4. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินในคลองต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

Element

Become a Member


Continue