สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

00
01
02

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

00
01
02

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

00
01
02

o17 E-Service

00
01
02

การบริหารเงินงบประมาณ

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

00
01
02

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

00
01
02

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

00
01
02

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

00
01
02

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

00
01
02

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

00
01
02

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

00
01
02

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

การส่งเสริมความโปร่งใส

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o32 ช่องทางการรับฟังความเห็น

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Element

Become a Member


Continue