สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคลของเทศบาลนครนนทบุรี
– ทิศทางการพัฒนากับการกำหนดนโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

ระเบียบ / กฏหมาย

– พระราชกฤษฎีกา / พระราชบัญญัติ
– ระเบียบ
– หนังสือสั่งการ

หลักสูตร / การอบรม / พัฒนาบุคลากร

– หลักสูตรการอบรม พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
– หลักสูตรอบรม พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

คำสั่ง / ประกาศ

– คำสั่ง
– ประกาศ
– หนังสือเวียน

Element

Become a Member


Continue