สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคลของเทศบาลนครนนทบุรี
– ทิศทางการพัฒนากับการกำหนดนโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง

ระเบียบ / กฏหมาย

– กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
– ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
– ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
– ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2558
– ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2559
– ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2561
– หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตร / การอบรม / พัฒนาบุคลากร

– หลักสูตรการอบรม พนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
– หลักสูตรอบรม พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

คำสั่ง / ประกาศ

– คำสั่ง
ประกาศ
– ประกาศเจตนารมภ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2562
– หนังสือเวียน

Element

Become a Member


Continue