สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนนทบุรี

Gongtun

 

ความเป็นมา


           กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่หรือเรียกชื่อย่อว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. คือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่มุ่งหวังตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น หากท้องถิ่นหรือชุมชนมีความตระหนักและมีบทบาทร่วมในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของชุมชนมากขึ้นด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็น “มิติทางสังคมเพื่อสุขภาวะ” (Social Determinant of Health) ท้องถิ่นและชุมชนกิจ เป็นศูนย์รวมของการขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนได้มากขึ้น

           เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้ชื่อ “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรี” เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์ 102.23 Kb Download

……….กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ที่เป็นนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชน จากหลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ที่ตั้ง : สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ ๑, ๓ ซอยรัตนาธิเบศร์ ๖ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๐ ต่อ ๑๒๑๔  โทรสาร ๐ ๒๕๘๙ ๐๕๐๓

วัตถุประสงค์
……….(1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ที่จำเป็นสุขภาพและการดำรงชีวิต  เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

……….(2) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน   หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่  ได้ดำเนินงานตามแผนหรือโครงการ  หรือกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่  และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อโครงการ  วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้  ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น  ที่ได้รับสนับสนุนนั้น ๆ

……….(3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกัน  การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก  ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด  เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น

……….(4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น  และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม  และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ

……….(5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเหมาะสม  และทันต่อสถานการณ์ได้

 

หลักเกณฑ์


หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ 116.45 Kb Download

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๕๗
————————————————————-

……….โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น เป็นผู้ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้นฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๔) (๘) และ(๙) ประกอบมาตรา ๒๐ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ และมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ออกประกาศไว้

กระบวนการพิจารณาการสนับสนุบกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ


กระบวนการพิจารณาการสนับสนุบกิจกรรมของกองทุนฯ 70.16 Kb Download

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ


คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 175.10 Kb Download
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 205.54 Kb Download

คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี

ที่ ๑/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี

……………………………………………………………………………

             อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี สอดคล้องกับ คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ค.๐๐๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า                                                                     ที่ปรึกษา
๒. สาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี                                                                              ที่ปรึกษา
๓. นายสมนึก ธนเดชากุล                           นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี                     .ประธานกรรมการ
๔. นางสาวพรศรี กิจธรรม                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           รองประธานกรรมการ คนที่ 1
๕. นายวุฒิชัย มะสี                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           รองประธานกรรมการ คนที่ 2
๖. นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล                 สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี             .กรรมการ
๗. นางสุพัฒตรา เมืองสนธิ์                         สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี            . กรรมการ
๘. นายแพทย์ปิยะ ฟองศรัณย์                    หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข   .กรรมการ
๙.นายประสพโชค สุวรรณปราโมทย์          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   กรรมการ
ตำบลตลาดขวัญ
๑๐. นางอารีย์ แดงประเสริฐ                        ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข                   กรรมการ
๑๑.นางพัชรี นราภักดี                                 ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข                   กรรมการ
๑๒.นายสิน พงษ์ทอง                                 ผู้แทนชุมชนตำบลตลาดขวัญ                   กรรมการ
๑๓.พันโทมนัส ฤกษ์วิธี                              ผู้แทนชุมชนตำบลบางเขน                        กรรมการ
๑๔.นายพงษ์ศักดิ์ อรรถเนตร                      ผู้แทนชุมชนตำบลท่าทราย                      กรรมการ
๑๕.นายประวี่ แสงแก้ว                               ผู้แทนชุมชนตำบลสวนใหญ่                      กรรมการ
๑๖. นางสนอง แจ่มจันทร์                           ผู้แทนชุมชนตำบลบางกระสอ                   กรรมการ
๑๗. นายสมจิตต์ วุฒิสุทธิ์                           ผู้แทนศูนย์ประสานงาน                             กรรมการ
หลักประกันสุขภาพประชาชน
๑๘. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน      รองปลัดเทศบาล                                       กรรมการและเลขานุการ
๑๙. นางมรกต บัวแตง                                ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข             กรรมการและผู้ช่วย
และสิ่งแวดล้อม                                       เลขานุการ

 

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ กรณีกรรมการผู้ใดในคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้เสนอและดำเนินการแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมนั้น
(๒) ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนฯ และระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนของอนุกรรมการหรือคณะทำงานหรือผู้ดำเนินงาน
(๓) ควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฯ
(๔) กำกับดูแลหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(๕) สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
(๖) ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและแผนดำเนินการ ที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๗) พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้สำนักงานสาขาจังหวัด สำนักงานเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็นและให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนการประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเป็นในการดำเนินงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯ

……………………………………………………………………………..ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

……………………………………………………………………………………..(นายสมนึก  ธนเดชากุล)
…………………………………………………………………………………….นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
………………………………………………………………ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี

ระเบียบ/คำสั่ง


การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลนครนนทบุรี ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 160.72 Kb Download

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลนครนนทบุรี ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

……………………………………………………………………………

๑. อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานหรือผู้ดำเนินงาน
…..๑.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ครั้งละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๘๐๐ บาท
…..๑.๒ ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับอนุกรรมการ ครั้งละ ๓๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๖๐๐ บาท
…..๑.๓ ค่าตอบแทนสำหรับคณะทำงาน ครั้งละ ๒๐๐ บาทต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน ๔๐๐ บาท
…..๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางสำหรับกรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการหรือคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ของกองทุนให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
…..๑.๕ วงเงินค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนตาม ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ และ ๑.๔ เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อการบริหารหรือพัฒนางานของกองทุนฯ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนฯ ในปีงบประมาณนั้น

๒. อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
…..๒.๑ ค่าตอบแทนสำหรับประชาชนหรือบุคคลที่ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่เป็นการปฏิบัติงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
………..(๑) ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน โดยวิธีกายภาพบำบัด หรือบำบัดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เบิกจ่ายได้อัตราชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท วันละไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อคน สัปดาห์ละไม่เกิน ๓ วัน
………..(๒) ด้านการสำรวจ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ หรือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน ให้เบิกจ่ายได้อัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท ทั้งนี้ไม่เกินวันละ ๖ ชั่วโมง
………..(๓) ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสุขภาพทางวิทยุชุมชน ให้เบิกจ่ายได้วันละไม่เกิน ๒ คน คนละ
ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท
…..๒.๒ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันสำหรับการฝึกอบรม ดังนี้
………..(๑) ค่าอาหารว่าง มื้อละ ๒๕ บาท
………..(๒) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๖๐ บาท
…..๒.๓ ค่าตอบแทนวิทยากรนำออกกำลังกาย ครั้งละ ๑ ชั่วโมงๆ ละคน คนละ ๓๐๐ บาท สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง

…………………………………………………………………………………ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

 

…………………………………………………………………………………………(นายสมนึก ธนเดชากุล)
………………………………………………………………………………………..นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
…………………………………………………………………ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี

โครงการเด่น


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยชมรมผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม – เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพและจิตใจของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ภาพประกอบ :

DSC03596-1024x1024 …….. IMG_8368-1024x1024

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านการจัดการสุขภาวะ
ภาพประกอบ :

IMG_7521-1024x1024 …….. IMG_6987-1024x1024

 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ


สำหรับองค์กรประชาชน 155.19 Kb Download
สำหรับหน่วยงาน 157.30 Kb Download
สำหรับโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย 76.95 Kb Download

สรุปผลการดำเนินงาน


สรุปผลการดำเนินงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

กองทุนฯ อบต./เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2558

(ไตรมาสที่ 1 และ 2)

 

รายการ 

จำนวนโครงการ

จำนวนเงิน

สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข (ประเภทที่ 1) 33 1,300,180
สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น (ประเภทที่ 2) 9 1,500,140
สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ (ประเภทที่ 3) 1 1,061,850
สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ (ประเภทที่ 4) 1 806,396.30
สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ (ประเภทที่ 5) 0 0.00

รวม

44 4,668,566.30

 

Element

Become a Member


Continue