สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน

หน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน

>>ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
>>พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
>>ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561
>>ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
>>ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2562
>>พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
>>ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2554
>>ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
>>ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
>>ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

Element

Become a Member


Continue