สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี 

ประจำปีงบประมาณ 2562

พนักงานจ้างตามภารกิจ

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา             จำนวน   2  อัตรา

 

สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง

ในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

(โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

…………………………ประกาศรับสมัคร………………………..


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายชื่อผู้มีสิทธิ..

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก

ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562

เวลา 08.3๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

(โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)

 

*****************รายละเอียดประกาศ********************

Element

Become a Member


Continue