เลขที่ 89/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุรงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลนนทบุรีตั้งแต่ บริเวณหน้าเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097452880)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุรงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลนนทบุรีตั้งแต่ บริเวณหน้าเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร ๑ และอาคาร ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097452880)

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม  2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่  1 ตุลาคม 2561

*ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ ไลท์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,494,000.00 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุรงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลนนทบุรีตั้งแต่ บริเวณหน้าเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร ๑ และอาคาร ๒ 17.44 Mb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 226.03 Kb