เลขที่ 1/2562 การจ้างจ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เรื่อง  การจ้างจ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและแผนงาน

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2561 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม  2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอผลงาน (Presentation) พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอ เช่น โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 2 ตุลาคม 25611 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่  3 ตุลาคม 2561

*ผู้รับจ้าง คือ บริษัท กรีนแอปเปิ้ล กราฟฟิค พริ้นติ่ง จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 52/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 3,432,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

การจ้างจ้างเหมาทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี กองวิชาการและแผนงาน 690.53 Kb