ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000 บาท

*ผู้ขายคือ บริษัท ทีทีเค ชายเอนซ์ จำกัด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 61/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เป็นเงิน 195,810 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 161.99 Kb