ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทจอรับภาพ LED ระบบกล้องวงจรปิด

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทจอรับภาพ LED ระบบกล้องวงจรปิด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 233,437.62 บาท

*ผู้ขาย คือ บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตามสัญญาจ้างทำของเลขที่ 58/2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 233,437.62 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทจอรับภาพ LED ระบบกล้องวงจรปิด 213.33 Kb