ราคากลางและขอบเขตงานจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิณผล การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการระบบต่างๆ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิณผล การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการระบบต่างๆ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล

วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท

*ที่ปรึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 303/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นเงิน 150,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมิณผล การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการระบบต่างๆ 228.63 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 155.60 Kb