ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฎิ ถึงถนนเลี่ยงเมือง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฎิ ถึงถนนเลี่ยงเมือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,480,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากแยกวัดสมรโกฎิ ถึงถนนเลี่ยงเมือง 366.28 Kb