เทศบาลนครนนทบุรี ดำเนินการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในเขตตำบลบางกระสอ

สำนักการคลัง  เทศบาลนครนนทบุรี  ได้ดำเนินโครงการเดินภาคสนามเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  ในเขตตำบลบางกระสอ  ระหว่าง เดือนกรกฎาคม 2558 – กุมภาพันธ์  2559  เวลา 8.30-16.30 น. เพื่อให้การสำรวจภาคสนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ที่ออกสำรวจ  ได้สอบถามและให้ข้อมูลตามความเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจด้วย  จะขอบพระคุณยิ่ง